Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων σε Έργα και Δραστηριότητες

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε θέματα τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Περιβαλλοντική διαχείριση – προστασία περιβάλλοντος
 • Πρότυπα και Νομοθεσία για την Ευαισθητοποίηση του Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική υποβάθμιση από αγροτικές δραστηριότητες
 • Προστατευόμενες περιοχές ως πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (Σύστημα διαχείρισης – Χρήσεις γης)
 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
 • Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Εύρεση Πόρων Χρηματοδότησης για Περιβαλλοντικά Έργα
 • Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί Ενεργειακών Έργων και Εργαλεία Πολιτικής

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου και αντικειμένου εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω εργασιακό αντικείμενο
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00