Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων σε Έργα και Δραστηριότητες

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε θέματα τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Περιβαλλοντικοί όροι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικοί στόχοι
 • Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι στον σχεδιασμό, εφαρμογή και επίβλεψη έργων – Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Παρακολούθηση δεικτών και ποιότητας αποδεκτών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου και αντικειμένου εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω εργασιακό αντικείμενο
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00