Ενδοεταιρικά προγράμματα

Ο επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται από συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές. Η διαρκής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη νέων βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας δημιουργούν την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης σε μια εταιρεία.Έτσι, η κάθε επιχείρηση καλείται να ανταποκριθεί επιτυχώς στις εξελίξεις, αντιμετωπίζοντάς τες σαν ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, η ικανοποίηση των εργαζόμενων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σύνδεση των προσωπικών τους στόχων με αυτούς της επιχείρησης. Γι’ αυτό η επιχείρηση οφείλει να προσφέρει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα ανάδειξης και αναγνώρισης της αξίας τους.

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ με την πολυετή εμπειρία του στον επιχειρηματικό κλάδο διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τόσο στον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ειδικά προσαρμοσμένων στους στόχους και τις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Τα ενδοεταιρικά προγράμματα είναι εξειδικευμένα Σεμινάρια, κατάλληλα και μεθοδικά σχεδιασμένα να καλύπτουναυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζόμενων της επιχείρησής σας.

Όλα τα προγράμματα της Ενδοεταιρκής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100% μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ, ενώ διεξάγονται με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.