Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Οι απασχολούμενοι  αυτής της ειδικότητας χειρίζονται ζωντανούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και πρέπει να είναι σε θέση να τηρούν τους απαραίτητους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, καθώς και να χειρίζονται το τελικό προϊόν. Οι εν λόγω διαδικασίες γίνονται σήμερα με χειρωνακτική εργασία υποστηριζόμενη, όμως, από ηλεκτρονικά όργανα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί με αξιοπιστία η ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Θέματα βιολογίας υδρόβιων οργανισμών
 • Διαχείριση του κλωβού
 • To Περιβάλλον
 • Συσκευασία – τυποποίηση
 • Παρουσίαση του προϊόντος
 • Έλεγχος ποιότητας – πιστοποίηση προϊόντος
 • Εποπτεία της Διαδικασίας των εισροών της επιχείρησης
 • Διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Εποπτεία της διαδικασίας των εκροών της επιχείρησης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υδατοκαλλιέργειες.
 • Εργαζόμενους και στελέχη τμημάτων παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων.
 • Στελέχη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών που εργάζονται σε παρεμφερείς θέσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους.
 • Διευθυντικά Στελέχη, τα οποία επιθυμούν να έχουν μια συνολική εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας στις υδατοκαλλιέργειες.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στον χώρο των υδατοκαλλιεργειών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00