Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων. Οι απασχολούμενοι  αυτής της ειδικότητας οφείλουν να γνωρίζουν την Περιβαλλοντική Ορολογία και  Νομοθεσία καθώς  και τις Μεθόδους Ανάλυσης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας  πρόσωπα - κλειδιά για τη βιώσιμη και ορθή διαχείριση μιας επιχείρησης. Εκτελούν τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα, όπως παραλαβή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων, στοχεύοντας στον περιορισμό του όγκου τους, μέσω επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. υλικά συσκευασίας, συσσωρευτές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός οικοδομικά υλικά). Επίσης υλοποιούν εργασίες αντιμετώπισης και αποκατάστασης της ρύπανσης που τυχόν προκλήθηκε από τα παραγόμενα απόβλητα της επιχείρησης, με σκοπό την πλήρη απορρύπανση και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές
 • Κλιματική αλλαγή
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Ρύπανση Υδάτων
 • Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση
 • Βιομηχανία και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Πυρασφάλεια

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλάβουν τον ρόλο του υπεύθυνου περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω εργασιακό αντικείμενο
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00