Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων στα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.  Οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εκτελούν τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, να ελέγχουν με όλα τα μέσα και τους τρόπους τις συσκευές, τα όργανα και τις εγκαταστάσεις που συνθέτουν Συστήματα Ανακύκλωσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων-Απορριμμάτων, με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Καλές πρακτικές προστασίας περιβάλλοντος με μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων
 • Αποτελεσματική χρήση γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων
 • Πρακτικές ορθής διαχείρισης νερού – Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και υδάτων
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
 • Οικονομική διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου και αντικειμένου εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω εργασιακό αντικείμενο
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00