Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας, εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν τα συστήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τη συμπόρευση της βιομηχανίας με την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης ή / και ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αναφορικά με τις τεχνικές αποφυγής περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις βιομηχανικές εκπομπές, τα βιομηχανικά λύματα, την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων και τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική δραστηριότητα  

      

 

 

 • Σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνικής – Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω αντικείμενο.
 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων, που είτε ήδη εργάζονται σε συναφή τομέα είτε θέλουν να εργασθούν στο αντικείμενο.

Σκοπός του  προγράμματος είναι  ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές τις διαστάσεις.

Πού στοχεύει:
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών στο Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας, εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλύουν θέματα που αφορούν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας στον σχεδιασμό των πόλεων αλλά και των βασικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Επίσης, θα έχουν κατανοήσει θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών.

Θεματικές Ενότητες

 • Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας
 • Ενεργειακή ασφάλεια παροχής & εφοδιασμού
 • Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου
 • Ενεργειακά συστήματα
 • Διαχείριση ενέργειας
 • Ενεργειακή επιθεώρηση
 • Ενεργειακό ισοζύγιο
 • Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί ενεργειακών έργων και εργαλεία πολιτικής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

360.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

360.00