Διαχείριση και Επεξεργασία Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν στο πρόβλημα των αποβλήτων που προέρχονται από τις αγροτικές δραστηριότητες, στους τρόπους συλλογής και ανάκτησης πλαστικών αποβλήτων από αγροτικές δραστηριότητες καθώς και στη νομοθεσία και τις βασικές αρχές που τις διέπουν.

      

 

 

 • σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται σε μονάδες αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τις εργασίες τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κλπ)
 • σε επαγγελματίες που εφαρμόζουν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • σε επαγγελματίες που εργάζονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (αποτέφρωσης, παραγωγής βιοαερίου, λιπασματοποίησης κλπ).

Σκοπός του προγράμματος είναι το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο :

 • να έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διακρίνει τα απόβλητα και απορρίμματα που παράγονται κατά την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα καθώς και από τις μονάδες μεταποίησης και την αγροτοβιομηχανία.
 • να γνωρίζει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων από θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εργασίες και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα.
 • να αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις των αποβλήτων στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και στο περιβάλλον και θα ακολουθεί πρακτικές ορθής διαχείρισής τους.
 • να επεξεργάζεται τα απορρίμματα με φυσικές και χημικές μεθόδους, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους συλλογής, απομάκρυνσης, διαλογής, ανακύκλωσης και εναπόθεσης αυτών.

Πού στοχεύει:
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών  στη Διαχείριση και Επεξεργασία Αγροτικών και Ζωικών Αποβλήτων

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναλύουν θέματα που αφορούν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας στον σχεδιασμό των πόλεων αλλά και των βασικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Επίσης, θα έχουν κατανοήσει θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών.

Θεματικές Ενότητες

 • Περιβαλλοντική υποβάθμιση από αγροτικές δραστηριότητες
 • Βασικές αρχές και συστήματα διαχείρισης γεωργικών και ζωικών αποβλήτων
 • Καλές πρακτικές προστασίας περιβάλλοντος με μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης αγροτικών και ζωικών αποβλήτων
 • Τεχνικές επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων (Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων όπως ελαιοτριβείων, οινοποιείων, τρόποι συλλογής, ανακύκλωσης και απόσυρσης αγροτικών πλαστικών αποβλήτων κ.ά.)
 • Τεχνικές επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (Ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωικών αποβλήτων, επεξεργασία και δυνατότητες αξιοποίησης λάσπης, επεξεργασίες καθαρισμού και δυνατότητες αξιοποίησης ζωϊκών αποβλήτων (λιπασματοποίηση, βιοαέριο κ.λ.π.), αδρανοποίηση ζωϊκών υποπροϊόντων
 • Διάθεση επεξεργασμένων  ζωικών  αποβλήτων και  αδρανοποιημένων υποπροϊόντων
 • Οικονομική διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αγροτικών και ζωικών αποβλήτων

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

310.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

310.00