Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην κατανόηση του πλαισίου εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας. Εξετάζονται οι οριζόντιες δράσεις και οι προσπάθειες καθοδήγησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, μελετώνται ζητήματα όπως τι εννοούμε με το PRODUCT AS SERVICE (PaaS) και CLIC PROJECT EU 2020, καθώς και καλές πρακτικές εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

      

 

 

 • Απόφοιτους και φοιτητές σχολών με αντικείμενο σχετικό με την Κυκλική Οικονομία
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με την Κυκλική Οικονομία
 • Απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις.
 • Σε όσους εμπλέκονται με διοικητικά πόστα, προκειμένου να αποδείξουν έμπρακτα τις γνώσεις τους σχετικά με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα που δεσμεύουν την επιχειρηματικότητα.

Να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές Κυκλικής Οικονομίας) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. καλές πρακτικές και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν στρατηγικές διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης  διαφόρων παραπροϊόντων.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να ορίζουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Να αυξάνουν την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας.
 • Να εφαρμόζουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία αξιοποίησης των γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων.

Θεματικές Ενότητες

 • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία – Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
 • Βασικές αρχές – Δομή και λειτουργία της κυκλικής οικονομίας
 • Αποτελεσματική χρήση γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων
 • Αξιοποίηση οργανικών αγροτικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαέριου και ενέργειας
 • Πρακτικές ορθής διαχείρισης νερού – Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και υδάτων
 • Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον κτηνοτροφικό τομέα
 • Προστατευόμενες περιοχές ως πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (Σύστημα διαχείρισης – Χρήσεις γης)
 • Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

280.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

280.00