Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" διάρκειας 500 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του διευθυντικού ρόλου σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στον χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους.

 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2)
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στον χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διοικητικά Στελέχη και Υπάλληλους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
3. Να αναλύουν θέματα και καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική μονάδα αξιοποιώντας μεθόδους διοίκησης
4. Να συλλέγουν δεδομένα και στοιχεία για την εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην εκπαιδευτική μονάδα
5. Να προβλέπουν σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και να παρεμβαίνουν προληπτικά
6. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών
7. Να συγκρίνουν μοντέλα λήψης αποφάσεων και να επιλέγουν το βέλτιστο για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους διοίκησης για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο
2. Να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους διοίκησης στο περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
3. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις που μπορεί να προκληθούν από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα
4. Να ενσωματώσουν τη διαχείριση της αλλαγής στη μέθοδο διοίκησης που θα ακολουθήσουν
5. Να χαρτογραφήσουν πιθανές συγκρούσεις
6. Να εφαρμόζουν πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στη διοίκηση
7. Να αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα
8. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα
9. Να σχεδιάζουν πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης μέσω των ευκαιριών επιμόρφωσης και κατάρτισης
10. Να ασκούν συμμετοχική διοίκηση

Σε επίπεδο στάσεων:

1.Να ενθαρρυνθούν τη χρήση επιστημονικών μεθόδων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
2.Να αποδεχθούν τη σημασία της αξιολόγησης στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της διοίκησης μιας εκπαιδευτικής μονάδας
3.Να εκτιμούν τα οφέλη της συνεργασίας και γενικότερα της συνεργατικής κουλτούρας στη διοίκηση
4.Να συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση στη διαχείριση κρίσεων
5.Να επιδιώκουν την εισαγωγή αλλαγών στην εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας τις γνώσεις στην εισαγωγή και διαχείριση τους
6.Να προτιμούν τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
7.Να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους στη συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
8.Να υποκινηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων και όχι στην παράβλεψη τους
9. Να απορρίπτουν αλαζονικές συμπεριφορές διοίκησης και επιλογή τάσεων συγκεντρωτισμού
10. Να εκτιμούν τα οφέλη της δημιουργικότητας στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 2. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:
  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 3. Σημαντική έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά.
 4.  Ένα (1) δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον κατάλογο των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ομίλου ΑΠΟΨΗ (εξαιρούνται τα προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιά)

 

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

Τιμή

Αριθμός Δόσεων

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(πλήρως ασύγχρονη χωρίς δια ζώσης ή on-Line συμβουλευτικές συναντήσεις)

180€

2

(η 1η 100€ και η 2η  80€)

Εκπτωτική Πολιτική*

 

 

Άμεση Εξόφληση (25%)

135€

1

Άνεργοι (35%)

117€

2

 

* Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού του συνολικού ποσού διδάκτρων μέχρι και σε 3 δόσεις

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
Η έννοια της Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός Οργανισμού στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιστήμης
Οι Διαδικασίες Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Μορφές Προγραμματισμού στη Διοίκηση ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ανάλυση –Δομή και Θεσμικό -Πλαίσιο Λειτουργίας
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Φορείς Τυπικής Εκπαίδευσης
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Αρχική Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνεχιζόμενη Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Η έννοια των κινήτρων και οι βασικές θεωρίες υποκίνησης
Το μοντέλο οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο εκπαιδευτικό σύστημα
Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
Ηγεσία και Διαχείριση της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Ηγεσία: Ορισμός κι Εννοιολογικό Πλαίσιο
Μορφές Ηγεσίας - τα Χαρακτηριστικά του Ηγέτη
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Ηγεσία και Διεύθυνση
Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ως Ηγέτης
Αποτελεσματικότητα της Ηγεσίας
Εισαγωγή στη Διαχείριση των Αλλαγών
Διαχείριση Αλλαγών: Μηχανιστικές vs Ψυχολογικές Προσεγγίσεις
Το μοντέλο των Οκτώ Βημάτων – Επικέντρωση στο Πρόβλημα
Το Μοντέλο αλλαγής 4-D
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Εκπαίδευση
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Η Μεθοδολογία της Αξιολόγησης: Μοντέλα και Τεχνικές
Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Ανάπτυξη Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
Παρουσίαση αξόνων, δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης των φορέων
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα απέναντι στην αξιολόγηση
Η διεθνής διάσταση της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου
Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Προσωπικού
Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Η Διοικητική Απόφαση
Τα Βήματα στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Μοντέλα και θεωρίες Λήψης Απόφασης
Λήψη Απόφασης από το Σύλλογο Διδασκόντων
Συμμετοχικός Τρόπος Λήψης Απόφασης
Οι Ομάδες και η επίδραση τους στην εκπαίδευση
Η Ομάδα ως Οντότητα
Τα Λειτουργιστικά Πρότυπα
Τα Στρουκτουραλιστικά Πρότυπα
Τα Εξελικτικά Πρότυπα
Τα Πρότυπα Μετασχηματισμού
Ομάδες και η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης
Kurt Lewin
Το Ύφος της Ηγεσίας
Το Ομαδικό Φαινόμενο
Η Εκπαιδευτική Ομάδα
Jacob Levy Moreno
Το Ψυχόδραμα
Η Κοινωνιομετρική Προσέγγιση
Carl Rogers
Η Περιοδολόγηση του Έργου του
Ο Rogers και οι Ομάδες
Τα Στάδια Εξέλιξης της Ομάδας
Η Μέθοδος του Rogers
Κατηγοριοποίηση Ομάδων
Ομάδες και Ικανοποίηση Αναγκών
Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Τύποι Συγκρούσεων
Οι Συγκρούσεις στις Οργανώσεις
Οι Θετικές Συνέπειες των Συγκρούσεων
Οι Αρνητικές Συνέπειες των Συγκρούσεων
Τα Στάδια της Σύγκρουσης
Σκοποί και Στόχοι του Συλλόγου Διδασκόντων
Κατηγορίες Ενδοσχολικών Συγκρούσεων
Πηγές Ενδοσχολικών Συγκρούσεων
Ο Ρόλος του Διευθυντή στη Διαδικασία της Σύγκρουσης
Αίτια και Λόγοι Συγκρούσεων στο Σχολείο
Η Έλλειψη Ισορροπίας στην Τάξη ως Βασική Αιτία Συγκρούσεων
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο
Σχολικό Κλίμα και Διαχείριση Συγκρούσεων
Σχολική Κουλτούρα και Διαχείριση Συγκρούσεων
Ισχύς και συνεργατική δύναμη
Διερεύνηση της Πρόθεσης για επίλυση
Χαρτογράφηση της Σύγκρουσης
Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Αναγκαιότητα και Πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Ιστορική προσέγγιση Ευρώπη και Ελλάδα
Θεσμοί επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος
Η παρούσα κατάσταση - στόχοι
Επανεξέταση των προτεραιοτήτων του προσανατολισμού το περιεχόμενο και τους σκοπούς των αντίστοιχων πολιτικών
Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεδιάσκεψη και Τηλεσυνεργασία
Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
Ψηφιακή Υπογραφή
Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
Διαχείριση Προτεραιοτήτων
Σύγχρονα Εργαλεία Οργάνωσης Γραφείου
Τηλεργασία
Διαδικτυακή Συνεργασία
Γνωριμία με την εφαρμογή MS TEAMS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΝΑΡΞΗ: 27/05/2024
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 20/5/2024