Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ υλοποιείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη" διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικότερο σκοπό την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών, των στελεχών αλλά και των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές, να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμικότητα στο ελληνικό σχολείο αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, άλλωστε, καθιστούν την διαπολιτισμική αγωγή αδήριτη ανάγκη.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων σχεδιάζοντας προγράμματα παρέμβασης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα, «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, γνώση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δυνατότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Επιπλέον το πρόγραμμα εφοδιάζει τους επιμορφούμενους με το αναγκαίο υλικό, αναδεικνύει «καλές πρακτικές» και τους προσανατολίζει στην πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων ανά περίσταση και θέμα. Ιδιαίτερα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη γνώση και αντιμετώπιση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς και δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών των μεταναστών/προσφύγων στις σχολικές τάξεις.

ΕΝΑΡΞΗ: 02/11/2020

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής κ.λ.π).
  • Μόνιμους εκπαιδευτικούς Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.
  • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
  • Όσους απασχολούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
  • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά.,
  • Ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ (Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμους, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.).
  • Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης και ένταξης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Οφέλη Προγράμματος

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Διευθυντών σχολικών μονάδων), σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017.

2)Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

3) Ως υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  148440/ΓΔ5/7-9-2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στο Κεφάλαιο Δ΄ σχετικά με τα προσόντα των ΣΕΠ.

4) Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση δημιουργίας ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις δομές της Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος  Α/06.09.2016 και άρθρο 48, ο οποίος αναφέρει: αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών…»)

Πρόγραμμα Σπουδών

Ιστορική αναδρομή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Αρχές και μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας.
Διαπολιτισμικές Παιδαγωγικές αρχές σε πολυπολιτισμικές τάξεις.
Διαπολιτισμική ετοιμότητα/ικανότητα εκπαιδευτικών
Θεσμικό πλαίσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Διαπολιτισμικά Σχολεία, Δ.Υ.Ε.Π.
Νομοθετικό πλαίσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Παρουσίαση υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Ο ρόλος της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης στη διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου
Διοίκηση/Ηγεσία και διαπολιτισμικότητα
Νέες πολιτικές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη στήριξη της σχολικής μονάδας
Ο ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας και τα καθήκοντά τους στο διαπολιτισμικό σχολείο
Ο ρόλος του/της Σχολικού Συμβούλου στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις των σχολείων
Η εκπαίδευση προσφύγων μαθητών στην Ελλάδα
Εκπαιδευτικά προγράμματα στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
Γλωσσικό υλικό για τη γλωσσική υποστήριξη προσφύγων μαθητών
Προτάσεις για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη Διαπολτισμική εκπαίδευση (κοινωνικό – διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο).
Δίγλωσση Εκπαίδευση
Επικοινωνιακή/Ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα - Η αλληλεξάρτηση των γλωσσών και η σημασία της μητρικής γλώσσας των μαθητών.
Μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων μαθητών
Η έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση
Το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας και παράγοντες που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών
Η αξιολόγηση των αλλόφωνων μαθητών
Ξενοφοβία, στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός
Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων.
Αναγνώριση και αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ρατσισμού.
Αναγνώριση και αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ρατσισμού.
Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα
Eννοιολογικός προσδιορισμός του διαπολιτσμικού Α.Π.
Ολιστική προσέγγιση του διαπολιτισμικού Α.Π
Το «Κρυφό» Α.Π.Σ. και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικό περιεχόμενο
Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.
Ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχεδίων εργασίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΚΟΣΤΟΣ:

480.00

ΕΝΑΡΞΗ: 02/11/2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 500 ώρες

480.00