Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

ΕΝΑΡΞΗ: 04/10/2021

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ υλοποιείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη" διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικότερο σκοπό την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών, των στελεχών αλλά και των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές, να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμικότητα στο ελληνικό σχολείο αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, άλλωστε, καθιστούν την διαπολιτισμική αγωγή αδήριτη ανάγκη.

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων σχεδιάζοντας προγράμματα παρέμβασης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα, «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, γνώση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δυνατότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Επιπλέον το πρόγραμμα εφοδιάζει τους επιμορφούμενους με το αναγκαίο υλικό, αναδεικνύει «καλές πρακτικές» και τους προσανατολίζει στην πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων ανά περίσταση και θέμα. Ιδιαίτερα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη γνώση και αντιμετώπιση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς και δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών των μεταναστών/προσφύγων στις σχολικές τάξεις.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής κ.λ.π).
  • Μόνιμους εκπαιδευτικούς Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.
  • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
  • Όσους απασχολούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
  • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά.,
  • Ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ (Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμους, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.).
  • Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης και ένταξης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μοριοδοτηθούν ή να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ως συνεκτιμώμενο προσόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Διευθυντών σχολικών μονάδων), σύμφωνα με το Νόμο Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017.

2)Μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

3) Ως υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  148440/ΓΔ5/7-9-2017, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στο Κεφάλαιο Δ΄ σχετικά με τα προσόντα των ΣΕΠ.

4) Διορισμού αναπληρωτών σε Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π., στην περίπτωση δημιουργίας ξεχωριστών επικουρικών πινάκων (όπως έγινε με τις δομές της Ειδικής Αγωγής, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος  Α/06.09.2016 και άρθρο 48, ο οποίος αναφέρει: αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών…»)

Δίδακτρα (πλήρης εκπαιδ. υποστήριξη): 385 ευρώ

Εφάπαξ Καταβολή: 289 ευρώ 

Δίδακτρα (χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη): 225 ευρώ

Δίδακτρα (με εξόφληση σε 10 δόσεις): 450 ευρώ

Κατηγορίες Εκπτώσεων  (μέχρι 5 δόσεις)

Άνεργοι – Φοιτητές: 250 ευρώ 

Εκπαιδευτικοί: 231 ευρώ 

Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ: 231 ευρώ 

Επιστημονικό – Διοικητικό Προσωπικό ΑΕΙ: 231 ευρώ 

Συγγενείς α΄ βαθμού  που συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο: 231 ευρώ 

Παρακολούθηση άλλου προγράμματος ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΠΕΙ-ΑΠΟΨΗ τους τελευταίους 18 μήνες: 193 ευρώ

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιά:193 ευρώ

 

 

Δρ. Θηβαίος Κων/νος, Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Αγωγής, πρώην Διευθυντής της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ

 Εμμανουήλ Μπελαδάκης Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης

Βασίλης Χαρίτος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), στο 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Ανατολική Αττική).

Πάρις Βεντήρης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 ΕΚΔΔΑ – Επιμορφωτής,  σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης ,  για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας»

Προκόπης Μανωλάκος, Τ. Σχολικός Σύμβουλος 71ης Περιφέρειας Αττικής, από 10-8-2007 έως 15-10-2018. Είχε την εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση Δομής Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – βασικές αρχές/μοντέλα, διδακτικές αρχές
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Μοντέλα πολιτισμικής ετερότητας
Διδακτικές αρχές και πολυπολιτισμικότητα
Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική τάξη.
Νομοθετικό Πλαίσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Διεθνής, Ελληνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία
Νομοθετικές προσπάθειες στην Ελλάδα
Διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία
Υποδοχή προσφύγων/μεταναστών μαθητών στην Ελλάδα & την Ευρώπη
Το σχολείο ως Διαπολιτισμική Κοινότητα μάθησης και συνεργασίας
Διαπολιτισμική Κοινότητα μάθησης: διαστάσεις & χαρακτηριστικά
Ο ρόλος των Στελεχών της Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του σχολείου ως Δ.Κ.Μ.
Σχολική αποτυχία και αξιολόγηση των μαθητών
Ο ρόλος του/της Σχολικού Συμβούλου στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις των σχολείων
Σχολική βία & Πολυπολιτισμικότητα
Η Διαπολιτισμική προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
Διαπολιτισμικό Αν. Πρόγραμμα: χαρακτηριστικά, αρχές και στόχοι.
Διαστάσεις της Διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτικών
Αναλυτικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα
Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη σχολική τάξη
Διγλωσσία και Δίγλωσσο παιδί
Γλωσσική Εκπαίδευση μεταναστών/προσφύγων μαθητών
Μορφές διγλωσσίας
Η σημασία της μητρικής γλώσσας.
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Ο ρόλος του Σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
Ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας του Ολοήμερου σχολείου
Η διδασκαλία των μαθημάτων με διαπολιτισμική οπτική
Η εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών και η σχολική αποτυχία
Διαπολιτισμική και Ειδική Αγωγή/Εκπαίδευση
Το σχολείο βασικός φορέας απόκρουσης του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, της ξενοφοβίας και του σεξισμού
Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Διδακτικές & Παιδαγωγικές τεχνικές αντιμετώπισης των φαινομένων στο σχολείο
Διαπολιτισμική συμβουλευτική και προώθηση της ισότητας των Φύλων στην εκπαίδευση
Συνεργασία σχολείου & οικογένειας
Εκπαίδευση και Ένταξη των παιδιών Ρομά.
Η παρουσία των ρομά στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Η εθνική στρατηγική για τους Ρομά: Προτεραιότητες & Στόχοι
Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ένταξη των μαθητών Ρομά
Καλές πρακτικές στη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.
Πολυπολιτισμικότητα & Ανθρώπινα Δικαιώματα
Τι είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ανθρώπινα Δικαιώματα στη σχολική εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό υλικό.
Ενσωμάτωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βασικά μαθήματα
Παιδαγωγικές δραστηριότητες & διδακτικές ενέργειες για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
Συγγραφή και Παράδοση Εργασίας
Συνολική Εργασία Προγράμματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΕΝΑΡΞΗ: 04/10/2021
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 01/10/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 500 ώρες