Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΕΝΑΡΞΗ: 27/05/2024

Το εν λόγω σεμινάριο  αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" διάρκειας 200 ωρών. Η διαδικασία εκπαίδευσης ακολουθεί το μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο περιλαμβάνει 180 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και 20 ώρες on –line σύγχρονη εκπαίδευση ή/και δια ζώσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Η επιτυχής διαδικασία πιστοποίησης και η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει μοριοδότηση (5 μόρια) , διότι αποτελεί Κριτήριο επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Μητρώο Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (ΦΕΚ 4632/6-10-2021, άρθρο 6)

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
 • Εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα
 • Απευθείας Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην κατάρτιση της αίτησης -φακέλλου πιστοποίησης για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
 • Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο της Πρακτικής Εξέτασης στον ΕΟΠΠΕΠ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ
 • Σημαντική έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ένα (1) Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον κατάλογο των επιμορφωτικών  προγραμμάτων του Ομίλου ΑΠΟΨΗ (εξαιρούνται τα προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιά)
 • Η επιτυχής διαδικασία πιστοποίησης και η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει μοριοδότηση (5 μόρια) , διότι αποτελεί Κριτήριο επιλογής Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Μητρώο Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (ΦΕΚ 4632/6-10-2021, άρθρο6)

Όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει το πρόγραμμα  θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο Γνώσεων:

1. να αναλύει τις βασικές αρχές καθώς και τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
2. να έχει επίγνωση των βασικών αξόνων των εθνικών πολιτικών στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στη επαγγελματική κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση εν γένει
3. να ορίζει τα βασικά στοιχεία του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού έργου
4. να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους διερεύνησης – διαπραγμάτευσης των αναγκών και των ενδιαφερόντων των ωφελούμενων
5. να γνωρίζει τις αρχές, τις μεθόδους και τα μέσα σχεδιασμού εκπαιδευτικού έργου
6. να αναλύει τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διεργασίας
7. να αντιλαμβάνεται τις αρχές που διέπουν τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας
8. να οργανώνει αποτελεσματικά ομάδες εκπαίδευσης ενηλίκων
9. να γνωρίζει τις βασικές αρχές και προδιαγραφές της βιωματικής μάθησης
10. να γνωρίζει τις βασικές αρχές επικοινωνίας
11. να γνωρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
12. να γνωρίζει τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τους τρόπους εφαρμογής τους σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
13. να γνωρίζει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους
14. να αναγνωρίζει τη σημασία, τις μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης
15. να συνθέτει μια μικροδιδασκαλία
16. να συγκρίνει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες αξιοποίησής τους
17. να συγκρίνει, να συνδυάζει και να επιλέγει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλογα με τον στόχο, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της εκπαίδευσης
18. να προσαρμόζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές τεχνικές στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:
1. να αξιοποιεί, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της προετοιμασίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την εμπειρία του σε συνδυασμό με τις κατάλληλες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών πολιτικών, τις κύριες παραμέτρους του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου καθώς και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δυνητικών ωφελούμενων
2. να αξιολογεί κριτικά και να εντάσσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις βασικές προτεραιότητες των εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών
3. να εντάσσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις βασικές παραμέτρους του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου συντελείται το εκπαιδευτικό έργο
4. να διαπραγματεύεται τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων
5. να δομεί τη διδακτική του παρέμβαση σε διδακτικές ενότητες και υποενότητες
6. να εντάσσει τη διδακτική του ενότητα στο εκπαιδευτικό της πλαίσιο
7. να διαπραγματεύεται τις συγκεκριμένες ανάγκες της εκπαιδευόμενης ομάδας καθώς και τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους
8. να διαπραγματεύεται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχέδιο και τον τρόπο οργάνωσης της παρέμβασης με την εκπαιδευόμενη ομάδα
9. να εφαρμόζει βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευόμενης ομάδας
10. να συνάπτει “εκπαιδευτικό συμβόλαιο” με τους εκπαιδευόμενους
11. να συμβάλει στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας
12. να συμβάλει στην ενεργοποίηση των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας αξιοποιώντας τα τρία επίπεδα συναλλαγής κατά την εκπαιδευτική διεργασία (άτομο, υποομάδα, ολομέλεια)
13. να μπορεί να αξιοποιεί την ετερογένεια της εκπαιδευόμενης ομάδας για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διεργασίας
14. να επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές
15. να πραγματοποιεί δραστηριότητες που προωθούν τον διάλογο και την κριτική σκέψη
16. να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μάθησης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους
17. να προσαρμόζει κατάλληλα τον χώρο και τον χρόνο της εκπαίδευσης
18. να χειρίζεται τα εποπτικά μέσα και τον λοιπό εξοπλισμό εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τους στόχους του εκπαιδευτικού έργου
19. να συνεργάζεται με φορείς που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό του έργο
20. να συγκεντρώνει και να αποτιμά στοιχεία για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αυτό-αξιολόγηση
21. να συντάσσει εκθέσεις και αναφορές για το εκπαιδευτικό του έργο
22. να εφαρμόζει τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές τεχνικές στην υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

Σε επίπεδο Στάσεων:

1. να μεταβληθεί η εκπαιδευτική αντίληψη- νοοτροπία και από εισηγητής να οδηγηθεί στον ρόλο του εμψυχωτή
2. να ενθαρρυνθεί στην εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τεχνικών σε πραγματικές ομάδες εκπαιδευόμενων
3. να προτιμά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών
4. να αποδέχεται τη σημασία των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στη δια βίου μάθησης
5. να υποστηρίζει την εφαρμογή ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών ως απαραίτητου στοιχείου αποτελεσματικής μάθησης
6. να παροτρύνει συναδέλφους εκπαιδευτές να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και με γνώμονα την ομάδα και τις ανάγκες της.
7. να υιοθετήσει αρχές και τεχνικές ενίσχυσης των ευάλωτων – ευπαθών ομάδων στη διεργασία της μάθησης
8. να παρακινηθεί στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
9. να συμπεριφέρεται με κατανόηση και σεβασμό στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
10. να αποφεύγει τον δασκαλοκεντρικό τρόπο εκπαίδευσης

 

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Κόστος με πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη

260€

3

(3 δόσεις η πρώτη 100 οι δύο επόμενες 80€ η κάθε μία )

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(πλήρως ασύγχρονη χωρίς δια ζώσης ή on-Line συμβουλευτικές συναντήσεις)

140€

1

Εκπτωτική Πολιτική*

 

 

Άμεση Εξόφληση (25%)

195€

1

Άνεργοι (35%)

170€

2

(η 1η 70€ και η 2η  100€)

Εκπαιδευτικοί -Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ , Διοικ & Επιστ. Προσωπικό ΑΕΙ (40%)

156€

2

(2 ισόποσες δόσεις των 78€)

Ταυτόχρονη Εγγραφή Συγγενούς α΄βαθμού (40%)

156€

2

(2 ισόποσες δόσεις των 78€)

Έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΙ τους τελευταίους 18 μήνες (50%)

130€

2

(2 ισόποσες δόσεις των 65€)

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιά (50%)

130€

2

(2 ισόποσες δόσεις των 65€)

* Η εκπτωτική πολιτική εφαρμόζεται μόνο στην επιλογή της πλήρους εκπαιδευτικής υποστήριξης, δεν λειτουργεί σωρευτικά, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν μια μόνο κατηγορία εκπτώσεων

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Σύντομο Βιογραφικό 

Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Τα τελευταία οκτώ έτη είναι  Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του.  Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών  τίτλων (Master): ο πρώτος  στα Χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας (1998), και ο δεύτερος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (2006). Επίσης κατέχει τον ακαδημαϊκό τίτλο Postgraduate Certificate στο θεματικό αντικείμενο «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Cluj – Napoca της Ρουμανίας (2013).

Ήταν Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ από το 2015 έως το 2019. Από το 2020 είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ 

Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα
Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καινοτομίας –Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό τους είναι οι εξής:
 ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
 Call Center 11880
 CEVAS LOGISTICS
 ΙΝΤΕΑΛ
 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
 3άλφα – Όσπρια – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 SOMFY»,
 OPEL- BEST CARS
 MEGA MOTORS
 ΦΡΑΓΚΟΣ
 ΡΩΞ
 ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA LAB
 ΕΥΔΑΠ – Κέντρο Εκπαίδευσης
 Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Είναι συγγραφέας του Επαγγελματικού Προτύπου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στην Κύπρο για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι  πιστοποιήσεις εκπαιδευτών εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρο.

Με την ανακοίνωση της εξεταστικής διαδικασίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, για τους εκπαιδευόμενους  κάθε τμήματος που ολοκληρώνεται θα παρέχεται, δωρεάν, 4ωρης διάρκειας επαναληπτικό μάθημα  στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος. 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Εκπαιδευτική Πολιτική
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
Θεωρίες Μάθησης και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ενήλικες Eκπαιδευόμενοι - Ομάδες Στόχοι Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
Η Δυναμική της Ομάδας
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης
Μεθοδολογία και Τεχνικές διάγνωσης αναγκών
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Βασικές Αρχές Μοντέλα και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Το περίγραμμα – περιεχόμενο, ο σκοπός οι στόχοι και το εκπαιδευτικό υλικό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Τύποι και Μοντέλα Αξιολόγησης
Άξονες Αξιολόγησης
Δείκτες/Κριτήρια Αξιολόγησης
Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης με ερωτηματολόγιο, συνέντευξη και παρατήρηση
Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης με εργαλεία αυτό-αναφοράς
Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ανάλυση και Επεξεργασία Ευρημάτων Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
H έννοια των εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων
Η Τεχνική της Εισήγησης
Η Τεχνική των Ομάδων Εργασίας
Οι Τεχνικές της «Συζήτησης», των «Ερωτήσεων – Απαντήσεων», του «Καταιγισμού Ιδεών» (Brainstorming) και της «Επίδειξης»
Μελέτες Περίπτωσης και Πρακτική Άσκηση
Παίξιμο Ρόλων και Προσομοιώσεις
Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
Τα Εποπτικά μέσα: Εισαγωγή – Εννοιολογικό Πλαίσιο
Ο Εκπαιδευτικός χώρος και η διάταξη της αίθουσας
Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ομάδα
Η προετοιμασία του εκπαιδευτή
Η έναρξη του προγράμματος - Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο
Η εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
Ολοκλήρωση και Λήξη του Προγράμματος
Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εφαρμογή της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Η περίπτωση του E-Learning
Αξιοποίηση των Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Επαγγελματικά Περιγράμματα, Μαθησιακά Αποτελέσματα και Κατοχύρωση Προσόντων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας
Η έννοια της Μικροδιδασκαλίας και η χρησιμότητά της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Πράξη
Βασικές Ικανότητες – Φύλο και Διαπολιτισμικότητα
Οι Βασικές Ικανότητες
Φύλο και Εκπαίδευση
Η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Αρχές Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Έννοια και Διαδικασίες Επικοινωνίας
Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία
Επικοινωνία -Γλώσσα Σώματος - Χειρονομίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΝΑΡΞΗ: 27/05/2024
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 20/5/2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες