Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 200 ωρών. Η διαδικασία εκπαίδευσης ακολουθεί το μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο περιλαμβάνει 180 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και 20 ώρες on –line σύγχρονη εκπαίδευση ή/και δια ζώσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α /30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί πλέον κανένας εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, να διδάσκει σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), που χρηματοδοτούνται, (τα προγράμματα), από το νέο ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκούς Πόρους. Θα μπορεί εάν δεν έχει την εκπαιδευτική επάρκεια, να διδάσκει μόνο σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Το εν λόγω σεμινάριο  αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
 • Εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Δημόσιου Φορέα
 • Απευθείας Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην κατάρτιση της αίτησης -φακέλλου πιστοποίησης για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
 • Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο της Πρακτικής Εξέτασης στον ΕΟΠΠΕΠ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 0,5 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Τι θα μάθω

Όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει το πρόγραμμα  θα είναι σε θέση

Σε επίπεδο Γνώσεων:

1. να αναλύει τις βασικές αρχές καθώς και τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
2. να έχει επίγνωση των βασικών αξόνων των εθνικών πολιτικών στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στη επαγγελματική κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση εν γένει
3. να ορίζει τα βασικά στοιχεία του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού έργου
4. να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους διερεύνησης – διαπραγμάτευσης των αναγκών και των ενδιαφερόντων των ωφελουμένων
5. να γνωρίζει τις αρχές, τις μεθόδους και τα μέσα σχεδιασμού εκπαιδευτικού έργου
6. να αναλύει τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διεργασίας
7. να αντιλαμβάνεται τις αρχές που διέπουν τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας
8. να οργανώνει αποτελεσματικά ομάδες εκπαίδευσης ενηλίκων
9. να γνωρίζει τις βασικές αρχές και προδιαγραφές της βιωματικής μάθησης
10. να γνωρίζει τις βασικές αρχές επικοινωνίας
11. να γνωρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
12. να γνωρίζει τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και τους τρόπους εφαρμογής τους, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
13. να γνωρίζει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους
14. να αναγνωρίζει τη σημασία καθώς και μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης
15. να συνθέτει μια μικροδιδασκαλία
16. να συγκρίνει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης καθώς και να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες αξιοποίησής τους
17. να συγκρίνει, να συνδυάζει και να επιλέγει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλογα με το στόχο, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της εκπαίδευσης
18. να προσαρμόζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές τεχνικές στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:
1. να αξιοποιεί, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της προετοιμασίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την εμπειρία του σε συνδυασμό με τις κατάλληλες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις βασικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών πολιτικών, τις κύριες παραμέτρους του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου καθώς και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δυνητικών ωφελούμενων
2. να αξιολογεί κριτικά και να εντάσσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις βασικές προτεραιότητες των εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών
3. να εντάσσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις βασικές παραμέτρους του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου συντελείται το εκπαιδευτικό έργο
4. να διαπραγματεύεται τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων
5. να δομεί τη διδακτική του παρέμβαση σε διδακτικές ενότητες και υποενότητες
6. να εντάσσει τη διδακτική του ενότητα στο εκπαιδευτικό της πλαίσιο
7. να διαπραγματεύεται τις συγκεκριμένες ανάγκες της εκπαιδευόμενης ομάδας καθώς και τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους
8. να διαπραγματεύεται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχέδιο και τον τρόπο οργάνωσης της παρέμβασης με την εκπαιδευόμενη ομάδα
9. να εφαρμόζει βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευόμενης ομάδας
10. να συνάπτει “εκπαιδευτικό συμβόλαιο” με τους εκπαιδευόμενους
11. να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας
12. να συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας αξιοποιώντας τα τρία επίπεδα συναλλαγής κατά την εκπαιδευτική διεργασία (άτομο, υποομάδα, ολομέλεια)
13. να μπορεί να αξιοποιεί την ετερογένεια της εκπαιδευόμενης ομάδας για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διεργασίας
14. να επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές
15. να πραγματοποιεί δραστηριότητες που προωθούν το διάλογο και την κριτική σκέψη
16. να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μάθησης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους
17. να προσαρμόζει κατάλληλα το χώρο και το χρόνο της εκπαίδευσης
18. να χειρίζεται τα εποπτικά μέσα και τον λοιπό εξοπλισμό εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τους στόχους του εκπαιδευτικού έργου
19. να συνεργάζεται με φορείς που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό του έργο
20. να συγκεντρώνει και να αποτιμά στοιχεία για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αυτό-αξιολόγηση
21. να συντάσσει εκθέσεις και αναφορές για το εκπαιδευτικό του έργο
22. να εφαρμόζει τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές τεχνικές στην υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

Σε επίπεδο Στάσεων:

1. να μεταβληθεί η εκπαιδευτική αντίληψη νοοτροπία και από εισηγητής να οδηγηθεί στον ρόλο του εμψυχωτή
2. να ενθαρρυνθεί στην εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τεχνικών σε πραγματικές ομάδες εκπαιδευόμενων
3. να προτιμά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών
4. να αποδέχεται τη σημασία των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στη δια βίου μάθησης
5. να υποστηρίζει την εφαρμογή ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών ως απαραίτητου στοιχείου αποτελεσματικής μάθησης
6. να παροτρύνει συναδέλφους εκπαιδευτές να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και με γνώμονα την ομάδα και τις ανάγκες της.
7. να υιοθετήσει αρχές και τεχνικές ενίσχυσης των ευάλωτων – ευπαθών ομάδων στη διεργασία της μάθησης
8. να παρακινηθεί στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
9. να συμπεριφέρεται με κατανόηση και σεβασμό στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
10. να αποφεύγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο εκπαίδευσης

 

Εκπτωτική Πολιτική

 • Προπληρωμή έκπτωση 10%.
 • Άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες, έκπτωση 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.
 • Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, έκπτωση 10%.
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιά θα λάβουν έκπτωση 30%
 • Εκπαιδευτές Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, ΣΔΕ και Κολλεγίων με ενεργή σύμβαση θα λάβουν έκπτωση 40%
 • Εκπαιδευτές Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, ΣΔΕ και Κολλεγίων χωρίς ενεργή σύμβαση θα λάβουν έκπτωση 30%

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Εκπαιδευτική Πολιτική
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
Θεωρίες Μάθησης και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ενήλικες Eκπαιδευόμενοι - Ομάδες Στόχοι Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
Η Δυναμική της Ομάδας
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης
Μεθοδολογία και Τεχνικές διάγνωσης αναγκών
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Βασικές Αρχές Μοντέλα και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Το περίγραμμα – περιεχόμενο, ο σκοπός οι στόχοι και το εκπαιδευτικό υλικό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Τύποι και Μοντέλα Αξιολόγησης
Άξονες Αξιολόγησης
Δείκτες/Κριτήρια Αξιολόγησης
Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης με ερωτηματολόγιο, συνέντευξη και παρατήρηση
Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης με εργαλεία αυτό-αναφοράς
Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ανάλυση και Επεξεργασία Ευρημάτων Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
H έννοια των εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων
Η Τεχνική της Εισήγησης
Η Τεχνική των Ομάδων Εργασίας
Οι Τεχνικές της «Συζήτησης», των «Ερωτήσεων – Απαντήσεων», του «Καταιγισμού Ιδεών» (Brainstorming) και της «Επίδειξης»
Μελέτες Περίπτωσης και Πρακτική Άσκηση
Παίξιμο Ρόλων και Προσομοιώσεις
Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
Τα Εποπτικά μέσα: Εισαγωγή – Εννοιολογικό Πλαίσιο
Ο Εκπαιδευτικός χώρος και η διάταξη της αίθουσας
Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ομάδα
Η προετοιμασία του εκπαιδευτή
Η έναρξη του προγράμματος - Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο
Η εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
Ολοκλήρωση και Λήξη του Προγράμματος
Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εφαρμογή της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Η περίπτωση του E-Learning
Αξιοποίηση των Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Επαγγελματικά Περιγράμματα, Μαθησιακά Αποτελέσματα και Κατοχύρωση Προσόντων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας
Η έννοια της Μικροδιδασκαλίας και η χρησιμότητά της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Πράξη
Βασικές Ικανότητες – Φύλο και Διαπολιτισμικότητα
Οι Βασικές Ικανότητες
Φύλο και Εκπαίδευση
Η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Αρχές Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Έννοια και Διαδικασίες Επικοινωνίας
Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία
Επικοινωνία -Γλώσσα Σώματος - Χειρονομίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΚΟΣΤΟΣ:

300.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες

300.00