Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης. Τομείς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουν αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων, την προώθηση των λεγομένων «πράσινων» ή «καθαρών» τεχνολογιών, την παραγωγή εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου εκροών και εκπομπών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.ά. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Παρουσιάζονται οι έννοιες και η ορολογία για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, οι Βασικές αρχές της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος καθώς και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος

      

 

 

 • Υπεύθυνους Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Διοικητικό Προσωπικό και άλλα στελέχη μιας επιχείρησης που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευόμενοι αυτής της ειδικότητας θα γνωρίσουν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπως και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διαχείριση  αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κάθε παράγοντα κλιματικής αλλαγής.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να εντοπίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
 • Να γνωρίζουν τις αρχές διαχείρισης σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Να φροντίζουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στην εργασία τους

Θεματικές Ενότητες

 • Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Ρύπανση Υδάτων
 • Θόρυβος – Ακτινοβολίες
 • Διαχείριση Αποβλήτων – Ανακύκλωση
 • Βιομηχανία και Προστασία Περιβάλλοντος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

220.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

220.00