Φυσικές καταστροφές. Πρόληψη, Διαχείριση, Αποκατάσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα όπως υψηλές θερμοκρασίες, παγετοί, ανεμοστρόβιλοι, κλπ.), καθώς και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης.

      

 

 

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον τομέα πρόληψης φυσικών καταστροφών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου
 • Ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τον κλάδο

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις αιτίες πρόκλησης των φυσικών καταστροφών και κρίσεων, να κατανοήσει την ανάγκη της διαχείρισής τους αλλά και τις μεθόδους που μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Στόχος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών  στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της εκτίμησης των φυσικών καταστροφών αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκτίμηση των απωλειών, ζημιών, επιπτώσεων στην λειτουργία ενός κοινωνικού συνόλου.
 • Να χαρτογραφούν τις φυσικές καταστροφές
 • Να εκτιμούν τις ζημιές μετά από μια φυσική καταστροφή αλλά και τα στάδια αποκατάστασης και ανάκαμψης από αυτή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στη διαχείριση φυσικών καταστροφών
 • Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή
 • Εκτίμηση και χαρτογράφηση φυσικών καταστροφών
 • Φάσεις Διαχείρισης Καταστροφών
 • Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής στη διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών (Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, Διαστημικά συστήματα παρακολούθησης, ο ρόλος της χαρτογράφησης στη διαχείριση φυσικών καταστροφών)
 • Αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό περιβάλλον από φυσικές καταστροφές (Εκτίμηση ζημιών, Φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση εκτάσεων, Δραστηριότητες σχετικές με την αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

340.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

340.00