Σχεδιασμός και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό, την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας  400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Ο απόφοιτος του προγράμματος λαμβάνει τη μοριοδότηση που προβλέπεται για τη διαδικασία επιλογής του ως εκπαιδευτικό προσωπικό, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2491/Β΄/23-06-2020 και Εκπαιδευτές Δημόσιων ΙΕΚ στο διδακτικό αντικείμενο των παιδαγωγικών μαθημάτων.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Διευθυντές, Υποδιευθυντές  και στελέχη εκπαιδευτικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2)
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασχοληθούν τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στον χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Κατάρτισης 
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Βασικές Αρχές Μοντέλα και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 2. Το περίγραμμα – περιεχόμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και το εκπαιδευτικό υλικό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
 4. Μεθοδολογία και Μοντέλα Αξιολόγησης
 5. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 6. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00