Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σύνολο ECTSΠιστοποιητικού: 6 ECTS

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας 150  εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 • H εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο αντικείμενο της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και βασικών εννοιών που σχετίζονται με αυτή.
 • H ανάλυση του Περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και βασικών εννοιών που σχετίζονται με αυτό.
 • H ανάλυση των βασικών λειτουργιών που οργανώνουν και υλοποιούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις για να αναπτύξουν και να προσφέρουν θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες αλλά και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον στόλο που διαθέτουν.
 • H ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η οργάνωση καθορίζει τη δομή της επιχείρησης και η ανάλυση της οργάνωσης της ναυτιλιακής επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την τυποποίηση, τη λήψη των αποφάσεων και την πολυπλοκότητα.
 • O τρόπος με τον οποίο προσδιορίζουν την οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων,  η οργανωτική δομή των επιχειρήσεων, το μέγεθος, η τεχνολογία, το περιβάλλον λειτουργίας και η στρατηγική που υλοποιούν.
 • H εξέταση των βασικών μορφών τμηματοποίησης των επιχειρήσεων και της έκτασης εφαρμογής τους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
 • H εξέταση της συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού των υποδομών ξηράς και των πλοίων στην αποδοτική λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και η ανάλυση των λειτουργιών που υλοποιούνται για την αποτελεσματική διοίκησή του.
 • H έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που αυτές υλοποιούν σε σχέση με την ΕΚΕ.
 • Η εξωτερίκευση Δραστηριοτήτων ως στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων και αναλύεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, μέσω της ανάθεσης σε ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

 • Σε φοιτητές-τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώοσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECTS

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 4 ECTS, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Λογιστική: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECTS
 2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική – Shipping Finance : 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECTS
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας-Maritime Information Systems: 50 ώρες(6 Εβδομάδες),2 ECTS
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία/Leadership, Communication and Groups in shipping: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECTS
 5. Maritime Strategy and Policy: 50 ώρες(6 Εβδομάδες),2 ECTS
 6. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών : 25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECTS
 7. Ship Efficiency : 25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECTS
 8. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECTS
 9. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία:25 ώρες(3 Εβδομάδες), 1 ECTS

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων.Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Ιωάννης Θεοτοκάς

Ο Ιωάννης Θεοτοκάς είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)  και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου.

Έρευνα:

Διοίκηση και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Στρατηγική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Ναυτιλία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ναυτική Εκπαίδευση και Απασχόληση

Δημοσιεύσεις:

 • Lagoudis, I.N., Theotokas, I.N. and Broumas, D. (2017), “A literature review of port competition research”,  International Journal of Shipping and Transport Logistics 9, no. 6, 724-762.
 • Theotokas, I. and Kapantais, N. (2017), “Human Resources Division Transformation in the Banking Sector: The Implementation of the Three-Legged Stool”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, vol. 7, no 1-2, 88-104.
 • Pallis, A.A., Theotokas I. (2017), “Shipping and Ports at crossroads”, Spoudai Journal of Economics and Business, vol. 67, no. 1, 3-6.
 • Progoulaki, M. and Theotokas, I. (2016), “Managing culturally diverse maritime human resources as a shipping company’s core competence”, Maritime Policy and Management, vol. 43, no.7, 860-873.
 • Papachristou A., Stanchev D., Theotokas, I. (2015), «The role of communication to the retention of seafarers in the profession», WMU Journal of Maritime Affairs, vol.14, no.1, 159-176.
 • Theotokas, I., Lagoudis, I.N. and Kotsiopoulos, N. (2014), “Leadership profiling of ocean going ship Masters”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 30, no. 3, 321-343.
 • Theotokas, I. and Bissias, I. (2014), “A touch of salt: the image of shipping in the newspapers of the UK”, WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 13, no.2, 177-190.
 • Pallis, A.A. and Theotokas, I. (2014), “Shapes of modern shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics (editorial), vol. 6, no. 5, 461-465.
 • Tenold, S. and Theotokas, I. (2013), “Shipping Innovation: The different paths of Greece and Norway”, International Journal of Decision Science, Risk and Management, vol. 5, no.2, 142-160.
 • Chatzimouratidis, A.I., Theotokas, I. and Lagoudis, I. (2012), «Decision Support Systems for Human Resource Training and Development”, International Journal of Human Resource Management, vol.23, no.4, 662-693

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Theotokas Ioannis (2018), Management of Shipping Companies, Routledge, London (forthcoming).
 • Θεοτοκάς Γιάννης (2014), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2ηεμπλουτισμένη έκδοση, Αθήνα, 511 σελ. (1ηέκδοση, 2011, 460 σελ.)
 • Theotokas Ioannis. – Harlaftis Gelina (2009), Leadership in World Shipping, Palgrave Macmillan, 346 p.
 • Χαρλαύτη Τζελίνα, Θανοπούλου Ελένη, Θεοτοκάς Ιωάννης, (2009), Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες, Αρ. 10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 246 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης, Λεκάκου Μαρία, Πάλλης Θάνος, Συριόπουλος Θεόδωρος, Τσαμουργκέλης Γιάννης (2008),  Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 270 σελ.
 • Θεοτοκάς Γιάννης – Χαρλαύτη Τζελίνα (2010), Έλληνες Εφοπλιστές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2ηέλδοση, Αθήνα, 495 σελ. (1η έκδοση, 2007).

 

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: 300€

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Λογιστική: 300€
 2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική – Shipping Finance : 300€
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας-Maritime Information Systems: 300€
 4. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία/Leadership, Communication and Groups in shipping:150€
 5. Maritime Strategy and Policy: 300€
 6. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών : 150€
 7. Ship Efficiency : 150€
 8. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 150€
 9. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία:150€

   Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

  Εκπτωτική Πολιτική:

  Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

  • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
  • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
  • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
  • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150ώρες

900.00