Ναυτασφαλίσεις –Διαιτησία- Διαμεσολάβηση

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023

Το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Ναυτασφαλίσεις –Διαιτησία- Διαμεσολάβηση» αποτελεί αυτοτελές μέρος και κατεύθυνση της ολοκληρωμένης επιμορφωτικής δράσης «Θαλάσσια Οικονομία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι διάρκειας 150  εκπαιδευτικών ωρών  ανά σπουδαστή/τρια και η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με το μοντέλο της ασύγχρονης e-Learning Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα, όπως κάθε κατεύθυνση της δράσης «Θαλάσσια Οικονομία»,  περιλαμβάνει συγκεκριμένα υποχρεωτικά  γνωστικά αντικείμενα και έναν αριθμό επιλογής.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 • η εξοικείωση του μελετητή με το σύνολο των πηγών του ελληνικού και αγγλικού δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης.
 • η διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της ασφάλισης, της ασφαλιστικής σύμβασης και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επίσης σκοπεύει να αναδείξει και να αναλύσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση μίας έγκυρης σύμβασης θαλάσσιας ασφάλισης.
 • η ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας που έχει η ύπαρξη του ασφαλιστικού συμφέροντος για την έγκυρη κατάρτιση σύμβασης θαλάσσιας ασφάλισης.
 • ο μέσω της ερμηνείας της ισχύουσας στις θαλάσσιες ασφαλίσεις αρχής της καθολικότητας των κινδύνων προσδιορισμός των κινδύνων που καλύπτονται από μία βασική σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης.
 • η ανάλυση της έννοιας και της φύσης των εγγυήσεων, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας τους για τη θαλάσσια ασφάλιση. Επιπλέον επιδιώκει να καταστήσει σαφείς τις διακρίσεις τους, καθώς και το περιεχόμενό τους.
 • ο προσδιορισμός των βασικών και δευτερευουσών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών σε μία σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης και η παρουσίαση των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησής τους.
 • η παρουσίαση των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος αποζημίωσης μετά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου στη θαλάσσια ασφάλιση.

 • Σε φοιτητές-τριες του κλάδου  της Ναυτιλίας, Μεταφορών- Λιμένων  καθώς και  κάθε σχετικού αντικειμένου.
 • Σε εργαζόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας και κάθε σχετικού κλάδου.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώοσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Ναυτιλίας.
 • Σε εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, παρέχοντας μοριόδοτηση.

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Ναυτασφαλίσεις ή Marine Insurance :50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 2. Ναυτική Διαιτησία και Διαμεσολάβηση-Maritime Arbitration and Mediation:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 2. Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Λογιστική : 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας ή Maritime Information Systems : 50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 4. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 5. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 6. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία-Leadership, Communication and Groups in shipping: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 7. Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 8. Νομοθεσία Ασφάλειας και Τρομοκρατίας στη Ναυτιλία:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 9. Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο:50 ώρες(6 Εβδομάδες), 2 ECVET
 10. Η Σύμβαση SOLAS: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET
 11. Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακές Συμβάσεις: 25 ώρες(3 Εβδομάδες),1 ECVET

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση (άνω του 50% επιτυχίας στις ερωτήσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Ναυτασφαλίσεις –Διαιτησία- Διαμεσολάβηση» στην Ελληνική γλώσσα (ή την Αγγλική κατόπιν δηλώσεως του/της εκπαιδευόμενου/ης), σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Απόκτηση μονάδων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).
 • Επιμόρφωση σε καίρια γνωστικά αντικείμενα του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου της Ναυτιλίας.
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Ελεύθερη επιλογή από λίστα γνωστικών αντικειμένων.

Κάθε γνωστικό αντικείμενο  ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή των υποχρεωτικών εργασιών, ερωτηματολογίων.Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι προσδιορισμένη κατά την έναρξη και εξαρτάται από τον αριθμό των  γνωστικών αντικειμένων  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.

Δανιήλ Γεώργιος

Ο Γιώργος Δανιήλ είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με Πτυχίο από τη Νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (LLM) από τις Νομικές σχολές της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Δανιήλ Γεώργιος διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς τα μαθήματα των Ναυτασφαλίσεων, του Ναυτικού Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Δικαίου και της Ναυτικής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης.

Δημοσιεύσεις:

Στο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνεται μονογραφία και μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων από το χώρο των Ναυτασφαλίσεων, του Ναυτικού Ποινικού Δικαίου, του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dr. Constantinos Chlomoudis is Professor at the Department of Maritime Studies of the University of Piraeus teaching port and maritime transport courses. His research activities have been centred towards the issues of Port Administration and Organisation as well as overall issues maritime transport organization of Ports. His book “European Port Policy: Towards a Long Term Strategy” has been acclaimed as a ground breaking book on European Port Policy and has been translated in various languages. He is an influencing expert in Port Strategy and Management with more than 70 papers having appeared in leading shipping and maritime journals including Maritime Policy & Management, European Transport \ Trasporti Europei, European Journal of Transport and Infrastructure Research, World Transport Policy and Practice, IAME, etc. Dr. Chlomoudis’ professional activities include consulting for leading organizations and companies as well as C-level managerial positions.

Ναυτασφαλίσεις –Διαιτησία- Διαμεσολάβηση

Υποχρεωτικά Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Ναυτασφαλίσεις ή Marine Insurance : 300€
 2. Ναυτική Διαιτησία και Διαμεσολάβηση-Maritime Arbitration and Mediation: 300€

Επιλογή τόσων ώστε να συμπληρωθούν ακόμη τουλάχιστον 3 ECVET, από τα ακόλουθα:

Γνωστικά Αντικείμενα Επιλογής:

 1. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών/ Ναυλαγορές: 300€
 2. Εισαγωγή στην Ναυτιλιακή Λογιστική : 300€
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας ή Maritime Information Systems : 300€
 4. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία: 150€
 5. Επικοινωνία και διαχείριση Κρίσεων στην Ναυτιλία: 150€
 6. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία-Leadership, Communication and Groups in shipping150€
 7. Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης: 150€
 8. Νομοθεσία Ασφάλειας και Τρομοκρατίας στη Ναυτιλία: 300€
 9. Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο: 300€
 10. Η Σύμβαση SOLAS: 150€
 11. Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακές Συμβάσεις: 150€

Δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου σε έως και 10 δόσεις (10μήνες)

Εκπτωτική Πολιτική:

Το Πρόγραμμα παρέχει έκπτωση:

 • δυνατότητα αποπληρωμής του σεμιναρίου  σε έως 10 δόσεις (10μήνες)
 • στην περίπτωση ομαδικής επιλογής άνω των πέντε συμμετεχόντων, ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό
 • στην περίπτωση άνω των δέκα ατόμων, (15%) δεκαπέντε τοις εκατό
 • στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ με την εγγραφή, ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό επί του συνόλου

 

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και προκρίνεται μόνο ένας από τους άνωθεν τρόπους εκπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΟΣΤΟΣ:

900.00

ΕΝΑΡΞΗ: 24/04/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150ώρες/ 6 ECVET

900.00