Πιστοποίηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΕΝΑΡΞΗ: ΤΑΚΤΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

Το πιστοποιητικό Standard Office User είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο.

Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Standard Office User ο κάτοχός του αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό επίπεδο.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις Βασικές Ενότητες Χειρισμού Η/Υ του προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές μας είναι άριστα προετοιμασμένοι, ώστε να λάβουν επιτυχώς μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του αναγνωρισμένου από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέα πιστοποίησης  και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό.

 

Οι εξετάσεις υλοποιούνται στις Κεντρικές Δομές της ΑΠΟΨΗΣ.

 

 

Χειρισμός Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

 

Υπολογιστικά Φύλλα

 

Βάσεις Δεδομένων
 
 
Επεξεργασία Κειμένου

 

Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Παρουσιάσεις

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καλτσουκαλά Γεωργία
ΚΟΣΤΟΣ:

90.00

ΕΝΑΡΞΗ: ΤΑΚΤΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

90.00