Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
Εκκαθάριση

3.150
Ώρες
750
Σπουδαστές
100%
Ποσοστό Επιτυχίας

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την απόκτηση της άδειας προσωπικού ασφαλείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης-on line μαθήματα- και είναι διάρκειας 105 ωρών.Το πιστοποιητικό επάρκειας, που χορηγείται μετά από επιτυχή συμμετοχή στις  εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (σχετ. η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7017/7/219 από 01/12/2022 "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β’ 664)(Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β' 6370 / 15-12-2022).

Η τράπεζα θεμάτων - κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.Περαιτέρω, το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής του, ανέλαβε την πρωτοβουλία και συνέταξε το σύγγραμμα «Περί ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επιχειρώντας μια ολιστική προσέγγιση…» (Α' Τόμος και Β' Τόμος), με σκοπό να αποτελέσει συμβολή του καθ’ ύλη αρμόδιου Φορέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην εξαιρετικά περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία για την Ιδιωτική Ασφάλεια και τις επιμέρους εκφάνσεις της. Σε αυτό συγκεντρώνονται μια σειρά από ενότητες, οι οποίες συνιστούν το πλέγμα αυτού που ονομάζουμε «Ιδιωτική Ασφάλεια». Επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση για την παροχή των υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και παρέχει βασικές και ειδικές γνώσεις και πρακτικές που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.Ειδικά για την υποβοήθηση του έργου της κατάρτισης και πιστοποίησης, για όποιον/α επιθυμεί να εργαστεί ως επαγγελματίας στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσα από διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης που προβλέπει το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης, το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνέταξε το Εγχειρίδιο Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο εμπεριέχει τόσο το βασικό εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» όσο και τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

  •  Σε κάθε Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενδιαφέρεται να  εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί για να αποκτήσει την άδεια εργασίας ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας-security.
  • Σε άνεργους ή εργαζόμενους οποιουδήποτε κλάδου που αναζητούν ευκαιρίες αλλαγής εργασίας.
  • Σε άνδρες και γυναίκες που έχουν καλύψει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Σε αποφοίτους συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

 

  • Πλήρης προετοιμασία για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις με σίγουρο αποτέλεσμα επιτυχίας
  • Πλήρης προετοιμασία για απόκτηση εργασίας στον κλάδο

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτική Εισαγωγή
Εκπαιδευτική Εισαγωγή
Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
Ο Κλάδος και το προσωπικό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Στοιχεία Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας
Θέματα Νομοθεσίας
Θέματα Νομοθεσίας
Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
Βασικές έννοιες και Θέματα Ασφαλείας, Εγκληματικότητα: υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις
Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Εξοπλισμός, Μέσα και Διαδικασίες Ασφαλείας
Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
Καθήκοντα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Πρόληψη του Εγκλήματος
Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
Διαχείριση Περιστατικών και Κρίσεων
Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
Βασικές Πρώτες Βοήθειες
Βασικές Πρώτες Βοήθειες
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΚΟΣΤΟΣ:

170.00230.00

Εκκαθάριση
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 ώρες
Προσφορά!

170.00230.00