Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζόμενων

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πιστοποίηση από την TUV HELLAS.

Όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζόμενων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης

 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εφοδιαστική αλυσίδα- Logistics
 • Οικονομία- Διοίκηση
 • Πωλήσεις- Marketing
 • Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τρόφιμα- Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον- Ανακύκλωση- Ενέργεια
 • Υγεία

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα εργαζομένων
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
5€ ανά ώρα