Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Διαχείριση και Διοίκηση Έργων" είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις σύγχρονες και αποδοτικές αρχές και τεχνικές project management. Το σεμινάριο έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την διοίκηση ενός έργου επικεντρώνοντας στην διαδικασία του προγραμματισμού και της οργάνωσης του έργου, σε τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργου, στη διαχείριση των κινδύνων και στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποδοτικότητα μιας ομάδας έργου. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές Διοίκησης και Management
 • Χαρακτηριστικά και είδη των έργων
 • Χρονικός και οργανωτικός Προγραμματισμός Έργου
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται σε ένα έργο
 • Βασικές οικονομικές παράμετροι ενός έργου
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση ενός έργου σε
 • όλες τις φάσεις του
 • Θέματα ποιότητας που σχετίζονται με τα έργα
 • Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση έργων
 • Ορολογία & Έργα
 •  

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη που διοικούν ομάδες ή συμμετέχουν σε Έργα
 • Διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Έργων και να τις αξιοποιήσουν για τη δική τους επιχειρησιακή μονάδα
 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα project management
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Managers που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
  Επαγγελματίες που θέλουν να ακολουθήσουν τον τόσο απαιτητικό ρόλο του Project Manager
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00