Τεχνολογία - Καινοτομία και Στρατηγική

ΕΝΑΡΞΗ: 12/09/2022

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση καινοτομίας με έμφαση στη σχέση καινοτομίας - τεχνολογίας – επιχειρηματικότητας. Παράλληλα θα συμβάλλει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών οι οποίοι  στο πλαίσιο της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», σε όλα τα σχολεία της χώρας, θα διδάξουν μαθήματα στο πλαίσιο του κύκλου  δεξιοτήτων «Δημιουργώ και Καινοτομώ– Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες αλλά και να προωθήσουν και να εδραιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εισαγωγή της καινοτομίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην επιχειρηματική τους πρακτική.
 2. Εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ώστε να διδάξουν αντίστοιχα μαθήματα στο εργαστήριο δεξιοτήτων που εισάγεται στην εκπαίδευση.
 3. Στελέχη δημόσιων  φορέων και νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία αντιλαμβάνονται ως σημαντική την ανάπτυξη δημιουργικότητας και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες των οργανισμών τους.
 4. Νέους επιχειρηματίες και στελέχη startups επιχειρήσεων με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό.
 5. Ερευνητές που επιθυμούν να μετουσιώσουν την έρευνα τους σε επιχειρηματική ιδέα.
 6. Εκπαιδευτές και μέλη διδακτικού προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία θεμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 7. Στον γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να ενημερωθεί για τη συμβολή της καινοτομίας στην επαγγελματική ζωή αλλά και την καθημερινότητα

 

Η εκπαίδευση στηρίζεται στο μοντέλο της μεικτής μάθησης. Περιλαμβάνει 30 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και δέκα (10) ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε δύο πεντάωρες συναντήσεις. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα αφιερωθούν σε βιωματικές συνεργατικές ασκήσεις και την ανάλυση πραγματικών μελετών περιπτώσεων.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το εκπαιδευτικό υλικό και η εκπαιδευτική μεθοδολογία ανταποκρίνονται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ενασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος  οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα είναι σε θέση:

Σε Επίπεδο Γνώσεων

 • Να ορίζουν τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
 • Να διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές ανάπτυξης της καινοτομίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη καινοτομίας.
 • Να αναλύουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία.
 • Να περιγράφουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών αρχών της στρατηγικής καινοτομίας.
 • Να αξιολογήσουν τις πηγές τεχνολογίας στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού στη σύγχρονη επιχείρηση.
 • Να περιγράφουν τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη ενδοεπιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία των οικονομικών στοιχείων και του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων.

 Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων

 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
 • Να συντάσσουν πλήρη και αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια.
 • Να καταρτίζουν πλάνο καινοτομίας για την επιχείρηση τους.
 • Να υλοποιούν επιχειρηματικές ιδέες και καινοτομίες.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας.
 • Να χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.
 • Να ακολουθούν τα κύρια βήματα σχεδιασμού, εκκίνησης και ανάπτυξης της νέας επιχείρησης μέσα από το πρίσμα της καινοτομίας.

Σε  Επίπεδο Στάσεων

 • Να αποδέχονται τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη και την επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία.
 • Να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.
 • Να προτιμούν μια επιχειρηματική κουλτούρα που προάγει τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την ενίσχυση της ενδοεπιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών.
 • Να υιοθετήσουν στρατηγικές και μεθόδους ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών τεχνικών.

Θεματική Ενότητα 1: Τεχνολογία, Καινοτομία και Εφεύρεση – Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Σκοπός:

Είναι η συσχέτιση και θεωρητική αποσαφήνιση των εννοιών της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της εφεύρεσης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:

 • – Κατανοήσετε τη σημασία της τεχνολογίας για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη.
 • – Διακρίνετε μεταξύ βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας, και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • – Συσχετίσετε την τεχνολογία με την καινοτομία.
 • – Αναλύσετε τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ καινοτομίας και εφεύρεσης.

 Θεματική Ενότητα 2:  Καινοτομία 

Σκοπός:

Είναι η παρουσίαση του περιεχομένου της καινοτομίας, η διερεύνηση των εναλλακτικών μορφών και χαρακτηριστικών της και η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης καινοτομίας σε μια επιχείρηση.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:

 • Περιγράφετε τις μορφές ανάπτυξης καινοτομίας.
 • Εντοπίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας.
 • Κατανοήσετε τις βασικές μεθόδους εφαρμογής καινοτομίας.
 • Συγκρίνετε τις μεθόδους μεταξύ τους και να εντοπίζετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανά περίπτωση.
 • Επιλέγετε τη βέλτιστη μέθοδο ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομίας.
 • Ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της επιτευξιμότητας κάποιας «καινοτομικής» ιδέας.
 • Εντοπίζετε πιθανά εμπόδια στη διαδικασία καινοτομίας.

  Θεματική Ενότητα 3: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Σκοπός:

Είναι η παρουσίαση της σχέσης καινοτομίας –επιχειρηματικότητας, καθώς και της μεθοδολογίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής μιας καινοτόμου ιδέας.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:

 • – Κατανοήσετε τη σημασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τους τρόπους επίτευξης αυτής.
 • – Αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες και μεθοδολογίες για τη δημιουργία, χρηματοδότηση, λειτουργία, επιβίωση και ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας, νέας επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • – Αναλύετε τα βήματα του σχεδιασμού υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας.
 • – Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία του χρονοπρογραμματισμού.
 • – Κάνετε την επιλογή ανάμεσα στην παραγωγή της καινοτομίας «εσωτερικά» και της ανάθεσής της σε τρίτους ανάλογα με τις συνθήκες και τα στοιχεία που θα έχετε στη διάθεση σας.
 • – Σχεδιάζετε την παραγωγή και διάθεση της καινοτομίας προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • – Κατανοήσετε τη σημασία των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων για την επιχειρηματικότητα.

 Θεματική Ενότητα 4: Οργανωσιακή Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Σκοπός:

Είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την οργανωσιακή καινοτομία και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η ανάπτυξη και βελτίωση της δημιουργικότητας των στελεχών της επιχείρησης για τη «γέννηση» μιας καινοτόμου ιδέας

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • – Περιγράφετε την έννοια της οργανωσιακής καινοτομίας.
 • – Απαριθμείτε τρόπους ανάπτυξης κουλτούρας καινοτομίας.
 • – Ορίζετε την έννοια της δημιουργικότητας.
 • – Αναλύετε τη φύση της δημιουργικότητας.
 • – Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ατόμου.
 • – Περιγράφετε τις φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας.
 • – Εξηγείτε τη σημασία της δημιουργικής σκέψης και να περιγράφετε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • – Εφαρμόζετε διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κλίματος δημιουργικότητας και καινοτομίας στο εργασιακό σας περιβάλλον.
 • – Εφαρμόζετε μια σειρά τεχνικών που βελτιώνουν τη δημιουργικότητα και συμβάλλουν στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών.

Θεματική Ενότητα 5: Στρατηγικές για Καινοτομία: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και Μοντέλα Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Σκοπός:

Είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της στρατηγικής, των στρατηγικών για καινοτομία και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς και η κατανόηση των μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης τους.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:

 • Κατανοήσετε τη σημασία της στρατηγικής για τη σύγχρονη, καινοτόμο επιχείρηση.
 • – Συσχετίσετε την καινοτομία με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων.
 • – Περιγράφετε την έννοια της στρατηγικής για καινοτομία.
 • – Αναλύετε τα μοντέλα ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομιών.
 • – Επιχειρηματολογείτε για τα μοντέλα ανάπτυξης και εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • – Αναλύετε τη έννοια των μοντέλων Ανάπτυξης Νέων Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΑΝΚΠΥ).

Θεματική Ενότητα 6: Ανάπτυξη Μηχανισμού Καινοτομίας: Μοντέλα Δικτύωσης & Καινοτομίας

Σκοπός:

Είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των μοντέλων δικτύωσης και συνεργασίας ως βασικών πυλώνων καινοτομικής δράσης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:

 • · Κατανοείτε την έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων δικτύωσης και καινοτομίας.
 • · Αναλύετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της καινοτομίας και της δικτύωσης.
 • · Περιγράφετε τον τρόπο συνεργασίας των στελεχών και των επιχειρήσεων με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα.
 • · Αναλύετε τον τρόπο ανάπτυξης των «συστάδων» επιχειρήσεων (clusters) και των δικτύων.

Δημήτρης Μανωλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό Σημείωμα 

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαίκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το University of Reading, UK. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στο Διεθνές Μάνατζμεντ, τον ρόλο της τεχνολογίας ως παράγοντα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των σύγχρονων επιχειρήσεων και στην Οργάνωση και Διαχείριση εταιρικών πόρων. Σχετικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν λάβει έναν αξιόλογο αριθμό διεθνών ετεροαναφορών.

Έχει συγγράψει ένα βιβλίο αναφορικά με τις προκλήσεις τις διεθνοποιημένης επιχείρησης τον εικοστό πρώτο αιώνα, καθώς και μια μονογραφία αναφορικά με το οικοσύστημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα. Πάνω από 40 εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και έξι άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και βιβλία. Ο Δρ. Μανωλόπουλος είναι μέλος της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνών Επιχειρήσεων, της Βρετανικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της Ακαδημίας Στρατηγικής Διοίκησης.

Εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο Δρ. Μανωλόπουλος διδάσκει μαθήματα που άπτονται της Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων και των Θεωριών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ο.Π.Α. Για το διδακτικό του έργο έχει επανειλημμένα τιμηθεί με αριστεία διδασκαλίας από διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πριν την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο, είχε απασχοληθεί στην Planet Ernst & Young S.A. ως σύμβουλος επιχειρήσεων όπου του δόθηκε η ευκαρία να συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, και για έξι χρόνια ως στέλεχος στρατηγικής και προγραμματισμού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει σεμινάρια στο χώρο της εταιρικής στρατηγικής, της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, καθώς και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Τεχνολογία – Καινοτομία και Στρατηγική

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Αρχική Τιμή

200€

2

(2 ισόποσες των 100€)

Εκπτωτική Πολιτική

 

 

Άνεργοι

130€

2

(2 ισόποσες των 65€)

Εκπαιδευτικοί -Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ , Διοικ & Επιστ. Προσωπικό ΑΕΙ (40%)

150€

2

(2 ισόποσες των 75€)

Έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ τους τελευταίους 18 μήνες

100€

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

200.00

ΕΝΑΡΞΗ: 12/09/2022
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 05/09/2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40ώρες

200.00