Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

Ο ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα τη δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της και ανταποδοτικά της επιστρέφεται το κόστος αυτής.

 

 

Από τις συνολικές εργοδοτικές εισφορές κάθε επιχείρησης το 0,24% καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Το ποσό που συγκεντρώνεται για κάθε επιχείρηση έχει ισχύ για 2 χρόνια και μπορεί να «εξαργυρωθεί» με τη μορφή κατάρτισης των εργαζόμενων της.  Ποσά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο χρονικό αυτό διάστημα, παύουν να ισχύουν.

Η εργοδοτική εισφορά 0,24% (άρ. 14 Ν. 2224/94 & άρ. 10 Ν. 2336/95) καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. άρ. 1 Ν. 2434/96). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:

  • Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζόμενων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί).
  • Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 0,24%. Το αποτέλεσμα της πράξης είναι το ποσό που ο εργοδότης μπορεί να αξιοποιήσει για προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού μέσα στο έτος, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ.
  • Μέσω του προγράμματος και σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ο οργανισμός μας μπορεί να παρέχει, η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει το προσωπικό της χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού της καθώς αξιοποιεί τους πόρους, τους οποίους έχει συγκεντρώσει από τον ΛΑΕΚ 0,24%.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιαννούτσος Μάριος
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία