ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR υποχρεώνει τους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς σε συμμόρφωσή ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο επεξεργασίας αναφορικά με τον ορθό τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν σεμινάριο έχοντας πλέον διαβλέψει την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αναγκών όπου η μη αναγνώριση τους εγκυμονεί κινδύνους που προβλέπουν πρόστιμα ισάξια με το 4% του ετήσιου τζίρου της εκάστοτε εταιρίας και με ανώτατο όριο μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των απαιτήσεων του GDPR.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πιστοποιημένος D.P.O. ( Data Protection Officer) συμφώνα με το ISO 17024

Μέλος της ερευνητικής ομάδας Δικαίου και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης.

Εισηγητής σεμιναρίων για την εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Συμμετοχή σε προγράμματα συμμόρφωσης οργανισμών και επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. 2016/679.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στον Νέο Γ.Κ.Π.Δ.(GDPR) 2016/679. Προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι; Που Βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση μας; Πράξεις επεξεργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δικαιώματα φυσικών προσώπων – πελατών. Με ποιες ενέργειες μας ενσωματώνονται αυτά στην επιχείρηση μας.

Έννοιες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντα την Επεξεργασία σε μια επιχείρηση. Ευθύνες και πρόστιμα αυτών από μη τήρηση του κανονισμού. Ο ρόλος του DPO Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Ποτέ απαιτείται;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Φυσική ασφάλεια και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Κίνδυνοι από μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Πολιτικές συμμόρφωσης σχέδιο ασφάλειας. Νόμιμη χρήση καμερών, συστημάτων GPS κ.τ.λ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βασικές διαδικασίες και βήματα συμμόρφωσης στην επιχείρηση μας. Μελέτες περίπτωσης – βιωματικές ασκήσεις σχετικές με τη συμμόρφωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βασικές ενέργειες σε περιπτώσεις παραβιάσεων και κινδύνων φυσικών προσώπων από τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους αλλά και σε πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν- ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα νέα δικαιώματα τους. Επίσης απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στο πλαίσιο εκπαίδευσης- ενημέρωσης των εργαζομένων τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές περιγράφονται στα υφιστάμενα συστήματα συμμόρφωσης στην πολιτική εκπαίδευσης . Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκπαιδευόμενου κοινού.

Ο σκοπός του σεμιναρίου: Το σεμινάριο παρέχει μια πλήρη ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (2016/679) και τις πρακτικές επιπτώσεις του σε εργαζομένους και επιχειρήσεις- οργανισμούς. Στοχεύει στην ορθή ενημέρωση, προτείνοντας λύσεις σε καίρια σημεία για την προστασία της εταιριών και εργαζομένων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους για εναρμόνισή τους στον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ενώ παράλληλα καλύπτει και την ετήσια ανάγκη εκπαίδευσης- ευαισθητοποίησης των ήδη υφιστάμενων συμμορφωμένων επιχειρήσεων σχετικά με την απαίτηση της υφιστάμενης πολίτικης εκπαίδευσης τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες