Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 άνεργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή απόφοιτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 600 ωρών (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτική) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους. Θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα διεξάγεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 600 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 2. Διαχειριστής Δικτύων
 3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 11. Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού.

Η μικτή συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 600 ώρες κατάρτισης*  x 5,00 € = 3.000,00 €

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο  έτος της ηλικίας του
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα ανέργων
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Καραϊωακείμ Χριστίνα
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
3000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 600 ώρες