Πολιτική Ποιότητας

«Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότατα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – κατά ΕΝ ISO 9001:2008 – με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.»

Η πολιτική μας εστιάζεται:

Στην παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης και επιμόρφωσης.
Στην υποστήριξη των καταρτιζόμενων με σκοπό την αξιοποίηση, προς όφελος τους των αποκτηθέντων γνώσεων και με τελικό στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζονται λόγω της γρήγορης μεταβολής της σημερινής οικονομικής κατάστασης.
Στην ικανοποίηση των πελατών μας.
Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσής μας, με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση του Οργανισμού, δεσμεύεται:

Να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι απαιτούνται.
Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
Να ενθαρρύνει το προσωπικό αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του ΣΔΠ.
Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τη συνεχή κάλυψη αλλά και πρόβλεψη των απαιτήσεων.