Βασίλειος Τσιμπίδης

Βασίλειος Τσιμπίδης

Μηχανικός ΕΝ Επιθεωρητής Μηχανολογικών Συστημάτων

Μηχανικός ΕΝ Επιθεωρητής μηχανολογικών συστημάτων-Μεταλλικών κατασκευών-Συγκολλήσεων Μετάλλου Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΕΚΠΑ – ΑΜ 129) Εκπαιδευτής Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ- Κωδ. Πιστοποίησης ΕΒ 33677)