Βασίλειος Μπίκας

Βασίλειος Μπίκας

Επιπυραγός Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιωματικός εν ενεργεία του Πυροσβεστικού Σώματος, και υπηρετεί σε Επιτελική Υπηρεσία με το βαθμό Επιπυραγού. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Περιβάλλοντος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc Ωκεανογραφίας, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει επιστημονική εμπειρία μέσω συμμετοχής του σε Ερευνητικά Προγράμματα τόσο του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα STEP, εργαστήριο της Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα) όσο και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Ωκεανογραφικών Μελετών). Έχει επτά (7) δημοσιεύσεις σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών του. Έχει πιστοποίηση στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτική Προστασίας της Ε.Ε. και ανήκει στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Expert-Liaison Officer σε θέματα Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος. Είναι πιστοποιημένος στο πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ και νυν ΕΟΠΠΕΠ, από τον Γενάρη του 2003, και διαθέτει 20ετή διδακτική εμπειρία σε ΚΕΚ και ΙΕΚ της Χώρας, σε θέματα περιβάλλοντος και πυρασφάλειας επιχειρήσεων.