Υγεία και Ασφάλεια: Εξοπλισμός Εργασίας

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και  όλες οι κατηγορίες εργαζόμενων  για τον κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό ασφαλείας , τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους. και τα μέσα προστασίας που πρέπει να διαθέτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Κίνδυνοι από μηχανήματα και εξοπλισμός εργασίας
 • Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
 •  Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
 •  Χειρωνακτικής διακίνηση φορτίων
 • Μέσα ατομικής προστασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας σε εργοτάξια
 • Συντονιστές Ασφαλείας-Τεχνικούς Ασφαλείας τεχνικών έργων
 • Εργοταξιάρχες-εργοδηγούς τεχνικών έργων
 • Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
 • Εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στα εργοτάξια
 • Επιμετρητές Ποσοτήτων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00