Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος  είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε καίρια ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του διευθυντικού ρόλου σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) δημόσιας ή ιδιωτικής.

Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να ενημερωθούν αναφορικά με τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης καθώς και για το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη.

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής των αρχών διαχείρισης και διατήρησης της ποιότητας σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς φυσική παρουσία.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2)
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στον χώρο της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στον χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
3. Να αναλύουν θέματα και καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική μονάδα αξιοποιώντας μεθόδους διοίκησης
4. Να συλλέγουν δεδομένα και στοιχεία για την εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην εκπαιδευτική μονάδα
5. Να προβλέπουν σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και να παρεμβαίνουν προληπτικά
6. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών
7. Να συγκρίνουν μοντέλα λήψης αποφάσεων και να επιλέγουν το βέλτιστο για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους διοίκησης για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο
2. Να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους διοίκησης στο περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
3. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις που μπορεί να προκληθούν από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα
4. Να ενσωματώσουν τη διαχείριση της αλλαγής στη μέθοδο διοίκησης που θα ακολουθήσουν
5. Να χαρτογραφήσουν πιθανές συγκρούσεις
6. Να εφαρμόζου πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στη διοίκηση
7. Να αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα
8. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα
9. Να σχεδιάζουν πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης μέσω των ευκαιριών επιμόρφωσης και κατάρτισης
10. Να ασκούν συμμετοχική διοίκηση

Σε επίπεδο στάσεων:

1. Να ενθαρρυνθούν στη χρήση επιστημονικών μεθόδων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
2.Να αποδεχθούν τη σημασία της αξιολόγησης στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας
3.Να εκτιμούν τα οφέλη της συνεργασίας και γενικότερα της συνεργατικής κουλτούρας στη διοίκηση
4.Να συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση στη διαχείριση κρίσεων
5.Να επιδιώκουν την εισαγωγή αλλαγών στην εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας τις γνώσεις στην εισαγωγή και διαχείριση τους
6.Να προτιμούν τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
7.Να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους στη συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
8.Να υποκινηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων και όχι στην παράβλεψη τους
9. Να απορρίπτουν αλαζονικές συμπεριφορές διοίκησης και επιλογή τάσεων συγκεντρωτισμού
10. Να εκτιμούν τα οφέλη της δημιουργικότητας στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • 1 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών, συμβούλων σταδιοδρομίας και ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Κατάρτισης 
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
Η έννοια της Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός Οργανισμού στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιστήμης
Οι Διαδικασίες Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Μορφές Προγραμματισμού στη Διοίκηση ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ανάλυση –Δομή και Θεσμικό -Πλαίσιο Λειτουργίας
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Φορείς Τυπικής Εκπαίδευσης
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Αρχική Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνεχιζόμενη Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Η έννοια των κινήτρων και οι βασικές θεωρίες υποκίνησης
Το μοντέλο οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο εκπαιδευτικό σύστημα
Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
Ηγεσία και Διαχείριση της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Ηγεσία: Ορισμός κι Εννοιολογικό Πλαίσιο
Μορφές Ηγεσίας - τα Χαρακτηριστικά του Ηγέτη
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Ηγεσία και Διεύθυνση
Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ως Ηγέτης
Αποτελεσματικότητα της Ηγεσίας
Εισαγωγή στη Διαχείριση των Αλλαγών
Διαχείριση Αλλαγών: Μηχανιστικές vs Ψυχολογικές Προσεγγίσεις
Το μοντέλο των Οκτώ Βημάτων – Επικέντρωση στο Πρόβλημα
Το Μοντέλο αλλαγής 4-D
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Εκπαίδευση
Το ποιόν της ποιότητας
Η έννοια της διασφάλισης ποιότητας
Η διοίκηση ολικής ποιότητας
Μέτρηση της ποιότητας
Ανάπτυξη και εφαρμογή ποιότητας στην εκπαίδευση
Ορισμοί, Όροι και Λειτουργίες της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
Ιστορική εξέλιξη και διαμορφωτές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Μεθοδολογικές αρχής και μοντέλα – Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Προσεγγίσεις και κριτήρια μεταξιολόγησης
Ανάπτυξη και εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης
Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα απέναντι στην αξιολόγηση
Τα προβλήματα και οι λόγοι που εμποδίζουν την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση
Προτάσεις για την υπέρβαση των προβλημάτων και των αρνητικών αντιλήψεων
Η διεθνής διάσταση της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου
μοντέλου αξιολόγησης διαφορετικών χωρών
Το γενικό πλαίσιο της ΑΕΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δομή και Διάρθρωση των Θεματικών Πεδίων της ΑΕΕ
Διαδικασίες Εφαρμογής της ΑΕΕ στο Σχολείο
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Η Διαμόρφωση Πολιτικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην ΕΕ
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας: Δομή και Έργο
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίων
Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Η Διοικητική Απόφαση
Τα Βήματα στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Μοντέλα και θεωρίες Λήψης Απόφασης
Λήψη Απόφασης από το Σύλλογο Διδασκόντων
Συμμετοχικός Τρόπος Λήψης Απόφασης
Οι Ομάδες και η επίδραση τους στην εκπαίδευση
Η Ομάδα ως Οντότητα
Τα Λειτουργιστικά Πρότυπα
Τα Στρουκτουραλιστικά Πρότυπα
Τα Εξελικτικά Πρότυπα
Τα Πρότυπα Μετασχηματισμού
Ομάδες και η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης
Kurt Lewin
Το Ύφος της Ηγεσίας
Το Ομαδικό Φαινόμενο
Η Εκπαιδευτική Ομάδα
Jacob Levy Moreno
Το Ψυχόδραμα
Η Κοινωνιομετρική Προσέγγιση
Carl Rogers
Η Περιοδολόγηση του Έργου του
Ο Rogers και οι Ομάδες
Τα Στάδια Εξέλιξης της Ομάδας
Η Μέθοδος του Rogers
Κατηγοριοποίηση Ομάδων
Ομάδες και Ικανοποίηση Αναγκών
Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Τύποι Συγκρούσεων
Οι Συγκρούσεις στις Οργανώσεις
Οι Θετικές Συνέπειες των Συγκρούσεων
Οι Αρνητικές Συνέπειες των Συγκρούσεων
Τα Στάδια της Σύγκρουσης
Σκοποί και Στόχοι του Συλλόγου Διδασκόντων
Κατηγορίες Ενδοσχολικών Συγκρούσεων
Πηγές Ενδοσχολικών Συγκρούσεων
Ο Ρόλος του Διευθυντή στη Διαδικασία της Σύγκρουσης
Αίτια και Λόγοι Συγκρούσεων στο Σχολείο
Η Έλλειψη Ισορροπίας στην Τάξη ως Βασική Αιτία Συγκρούσεων
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολείο
Σχολικό Κλίμα και Διαχείριση Συγκρούσεων
Σχολική Κουλτούρα και Διαχείριση Συγκρούσεων
Ισχύς και συνεργατική δύναμη
Διερεύνηση της Πρόθεσης για επίλυση
Χαρτογράφηση της Σύγκρουσης
Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Αναγκαιότητα και Πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Ιστορική προσέγγιση Ευρώπη και Ελλάδα
Θεσμοί επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος
Η παρούσα κατάσταση - στόχοι
Επανεξέταση των προτεραιοτήτων του προσανατολισμού το περιεχόμενο και τους σκοπούς των αντίστοιχων πολιτικών
Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεδιάσκεψη και Τηλεσυνεργασία
Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
Ψηφιακή Υπογραφή
Ψηφιακά Πιστοποιητικά
Διαχείριση Χρόνου και Προγραμματισμός
Διαχείριση Προτεραιοτήτων
Σύγχρονα Εργαλεία Οργάνωσης Γραφείου
Τηλεργασία
Διαδικτυακή Συνεργασία
Γνωριμία με την εφαρμογή MS TEAMS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00