Οικονομική Διαχείριση

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Οικονομική Διαχείριση" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την ορθολογική  διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή – Οφέλη οικονομικής διαχείρισης
 • Σύνδεση Budget με Business Plan
 • Διεργασία Budgeting 
 • Στόχοι πωλήσεων & Συστήματα πρόβλεψης
 • Προγραμματισμός παραγωγής αγορών
 • Εκτίμηση ανά τμήμα
 • Πρόγραμμα επενδύσεων
 • Ταμειακός προγραμματισμός – Κεφάλαιο κίνησης
 • Έργα βελτίωσης λόγω Budgeting
 • Συστήματα Reporting
 • Εργαλεία Budgeting Reporting

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
 • Εργαζόμενους και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων και κλάδων δραστηριοποίησης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες