Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με το πλαίσιο, τη μεθοδολογία ανάπτυξης, την υλοποίηση και αξιολόγηση της Καινοτομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσεις συναντήσεις.

Η ελληνική επιχείρηση, το παραγωγικό κύτταρο της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, υφίσταται σοβαρά πλήγματα στον καιρό της κρίσης. Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η κρίση ρευστότητας επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας, ειδικά στην οικονομική δραστηριότητα της νησιωτικής περιφέρειας. Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα της ελληνικής επιχείρησης στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για την ελληνική επιχείρηση, αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το σεμινάριο επιδιώκει να προσφέρει συστηματική ανάλυση και επιστημονική γνώση στο θεματικό αντικείμενο της καινοτομίας ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητά των στελεχών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσα από την εισαγωγή της καινοτομίας στις επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται.

 Η εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αντίληψη της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στου εξής τομείς και πιο συγκεκριμένα:

 1 Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης και τόνωση του ανταγωνισμού μέσω της πληρέστερης κατανόησης της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής πραγματικότητας.

2  Στην άμεση προσαρμογή στη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας.

3 Στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

4 Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 1:ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ             

 • Ορισμοί και Έννοια της Καινοτομίας
 • Είδη Καινοτομίας
 • Αξιολόγηση της Δυνατότητας Υλοποίησης μιας Καινοτόμου Ιδέας
 • Καινοτομία VS Εφεύρεση
 • Τα βασικά Χαρακτηριστικά της Καινοτομίας
 • Μορφές Ανάπτυξης της Καινοτομίας
 • Η Επιθετική Καινοτομία
 • Η Αμυντική Καινοτομία
 • Η Μιμητική Καινοτομία
 • Η Εξαρτημένη Καινοτομία

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 • Η έννοια και η φύση της δημιουργικότητας
 • Οι φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας
 • Προαπαιτούμενα στοιχεία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος στο εσωτερικό της επιχείρησης
 • Οι Πηγές Νέων Ιδεών
 • Τεχνικές Ενίσχυσης Δημιουργικότητας και Δημιουργίας Νέων ιδεών
 • Διαχείριση και Αξιολόγηση Ιδεών
 • Μέθοδος Καταιγισμού Ιδεών (Brainstorming)
 • Μέθοδος Ομάδες Εστίασης (Focus Groups)
 • Μέθοδος «Αναίρεση Κανόνων»
 • Ο κατάλογος Osborn – SCAMPER
 • Η Τεχνική των Δελφών
 • Η στρατηγική των έξι καπέλων σκέψης «6 Thinking Hats»: Αποφασίζουμε αφού έχουμε εξετάσει όλες τις οπτικές
 • Brainwriting: Κερδίστε περισσότερα από τις ιδέες που κατατίθενται
 • Δημιουργία Ιστοριών – Storyboarding
 • Οι Τυχαίες λέξεις
 • Η τεχνική της μορφολογικής ανάλυσης
 • Η συνεκτική μέθοδος

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 3: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ      

 • Το εννοιολογικό πλαίσιο της οργανωσιακής κουλτούρας
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Καινοτομία
 • Διαμόρφωση Οργανωσιακής Κουλτούρας Καινοτομίας
 • Η Κουλτούρα του Ρόλου
 • Η Κουλτούρα της επίτευξης ή του εργασιακού καθήκοντος
 • Η Κουλτούρα της ισχύος
 • Η Κουλτούρα της επίτευξης ή η κουλτούρα με προσανατολισμό στους ανθρώπους

 ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 4:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

 • Στρατηγική Καινοτομίας
 • Ριζική Καινοτομία
 • Βελτιωτική Καινοτομία
 • Γραμμικό Μοντέλο Καινοτομίας
 • Συζευκτικό Μοντέλο Καινοτομίας
 • Αλληλεπιδραστικό Μοντέλο Καινοτομίας
 • Μοντέλα ΑΝΚΠΥ
 • Μοντέλο Stage –Gate TM                                                                                                                                

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 • Καινοτομία-Συνεργασία-Δικτύωση
 • Ανάπτυξη συστάδων Επιχειρήσεων (Clusters) και δικτύων
 • Επιχειρηματικά δίκτυα
 • Κοινωνικά Δίκτυα

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΠΑΤΕΝΤΕΣ     

 • Η έννοια και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δημιουργία σημάτων και διαδικασίες κατοχύρωσης
 • Έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Λόγοι θέσπισης του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας
 • Τί είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;
 • Προϋποθέσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Διαδικασία κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας
 • Διάρκεια προστασίας
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση και άσκηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Αρμόδιοι Φορείς για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ      

 • Πηγές και Μορφές Χρηματοδότησης της Καινοτομίας
 • Εσωτερικές πηγές και μορφές χρηματοδότησης
 • Εξωτερικές πηγές και μορφές χρηματοδότησης
 • Εθνικά προγράμματα – πρωτοβουλίες
 • Συγχρηματοδοτούμενα / Ευρωπαϊκά προγράμματα – πρωτοβουλίες
 • Δυνατότητες Χρηματοδότησης – Προγράμματα Ενίσχυσης της Καινοτομίας
 • Επιλογή Χρηματοδοτικής Πηγής με βάση το Είδος του Καινοτομικού Εγχειρήματος        

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α) στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να προωθήσουν και να εδραιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εισαγωγή της καινοτομίας στην επιχειρηματική τους πρακτική.

(β) στελέχη δημόσιους φορέων και νομικών προσώπων  δημοσίου δικαίου που ασχολούνται με την προώθηση και αξιολόγηση δράσεων επιχειρηματικότητας

 (γ) Υποψήφιους νέους επιχειρηματίες που επιδιώκουν την μετατροπή μιας καλής ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία και δραστηριότητα

 (δ) Φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτές θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • το εγχειρίδιο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα” σε έντυπη μορφή
 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το εκπαιδευτικό υλικό, και η εκπαιδευτική μεθοδολογία ανταποκρίνονται σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγέλματος.

Ενταγμένη στο παραπάνω πλαίσιο, η επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ώστε αυτές να προσαρμόζονται απόλυτα τόσο με στις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων, όσο και στις ιδιαιτερότητες του κάθε αντικειμένου:

 • Να διευκολύνουν τη σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και με τις υπάρχουσες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων.
 • Να βοηθούν στην ανάδυση και αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων και εμπειριών κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Να ευνοούν την πρωτοβουλία και την προσωπική ενεργητική συμμετοχή (αυτενέργεια) του συμμετέχοντα.
 • Να διευκολύνουν τη μάθηση μέσω της πράξης, της εφαρμογής, της δοκιμής εκτίμησης σωστού/λάθους και της ανατροφοδότησης.
 • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της συλλογικής εξερεύνησης και του διαλόγου για τα υπό διαπραγμάτευση θεματικά αντικείμενα.
 • Να δίνουν έμφαση στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων συναφών με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Να ευνοούν την αλλαγή στάσης σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και γενικότερα για τη δια βίου μάθηση.
 • Να προκαλούν ερωτήματα για διερεύνηση και να υποδεικνύουν πρόσθετες πηγές ενημέρωσης, πληροφοριών και περαιτέρω μελέτης.
 • Να αξιοποιούν μετά από κατάλληλη προετοιμασία ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων, με σκοπό την έλξη της προσοχής και την τόνωση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00