Ηγεσία

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Ηγεσία" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης της. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
      1 ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
      1.2 ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΗΓΕΤΗ
      1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
     1.3.1 Η θεωρία του Frederick Taylor και η Επιστημονική Διαχείριση (Scientific Management)
     1.3.2 Οι αρχές διαχείρισης του Henri Fayol
     1.3.3 Θεωρία της Εργονομίας και κίνημα “Χρόνος και Κίνηση”
     1.3.4 Θεωρίες Κινητροποίησης στον εργασιακό τομέα – Elton Mayo
     1.3.5 Το σύστημα οργανωτικής γνώσης της Deming
    
 2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΣΙΑΣ
    Αυταρχικός (autocratic) ηγέτης
       Γραφειοκρατικός (bureaucratic) ηγέτης
 3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (S.M.A.R.T. ΣΤΟΧΟΙ)
 4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TASK DELEGATION)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και  οργανισμών
 • Διοικητικά στελέχη όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 
 • σε όλους τους εργαζομένους  επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου  τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας θεμάτων ηγεσίας

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες