Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις μεθόδους και τις τεχνικές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και επιλογής λύσεων σε επιχειρηματικά διλήμματα ή/και προβλήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Η έννοια της απόφασης  σε μία επιχείρηση
 • Οι συνθήκες λήψεις αποφάσεων
 • Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Οι πρακτικές τεχνικές λήψης αποφάσεων
 • Ατομική – Ομαδική Λήψη Αποφάσεων
 • Εμπόδια σκέψης στη λήψη αποφάσεων
 • Πρακτικές Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων
 • Η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου στη λήψη αποφάσεων
 • Τα είδη του κινδύνου

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτως κλάδου και τομέα, που ασχολούνται με τη διοίκηση και λαμβάνουν αποφάσεις
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00