Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων HRM

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων HRM" είναι να εκπαιδεύσει  στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία ενός τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην κατάρτιση ενός προγράμματος και στρατηγικής παροχής κινήτρων στους εργαζόμενους και παρακολούθησης της απόδοσης τους  Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 2. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 3. Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
 4. Οργάνωση
 5. Βασικές αρχές διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Επίλυση συγκρούσεων και επικοινωνία
 7. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Παρακίνηση
 9. Συστήματα Αμοιβών
 10. Εργασιακές Σχέσεις
 11. Όροι Απασχόλησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α)  Διευθυντές, Προϊστάμενους, Τμημάτων και Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

(β) Υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών

(γ( Συμβούλους Επιχειρήσεων

(ζ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση προσωπικού

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες