Βασικές Αρχές Χρηματοδοτήσεων -Πιστοδοτήσεων

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "βασικές αρχές χρηματοδοτήσεων -πιστοδοτήσεων" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων για την εξοικείωσή στο πώς οι εταιρείες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, διοικηθούν αλλά και πώς τα μέσα χρηματοδότησης συνιστούν επενδύσεις για τους επενδυτές. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

  1. Πιστοδότηση – Χρηματοδότηση
  2. Χαρακτηριστικά πιστοδοτήσεων
  3. Στοιχεία για την εξέταση αιτημάτων πιστοδότησης
  4. Συλλογή Πληροφοριών
  5. Βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
  6. Πηγές Χρηματοδότησης
  7. Αναχρηματοδότηση και ρύθμιση χρεών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών ή
εργαζόμενοι με σχετική απασχόληση όπως:
 οι εργαζόμενοι σε Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή
Χαρτοφυλακίου,
 οι εργαζόμενοι σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ταμεία και
γενικότερα φορείς του Χρηματοπιστωτικού και Ασφαλιστικού Χώρου.

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ/ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00