Αξιολόγηση και Χρηματοδότησης μιας Επένδυσης

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος "Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση μιας Επένδυσης" παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση επενδύσεων και στην ανάλυση των δυνατοτήτων και πηγών χρηματοδότησης μιας επένδυσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Τα Εφόδια του Νέου Επιχειρηματία
 2. Το Σκεπτικό των Τραπεζών
 3. Η Επιλογή του Επενδυτικού Σχεδίου
 4. Το Κόστος της Επένδυσης
 5. Οι Φάσεις και το Χρονοδιάγραμμα της Επένδυσης
 6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 7. Ο Χρηματοοικονομικός Προϋπολογισμός
 8. Κατάρτιση Χρηματοοικονομικού Προϋπολογισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών ή
εργαζόμενοι με σχετική απασχόληση όπως:

 • οι εργαζόμενοι σε Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή
  Χαρτοφυλακίου,
 • οι εργαζόμενοι σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ταμεία και
  γενικότερα φορείς του Χρηματοπιστωτικού και Ασφαλιστικού Χώρου.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στην οικονομική διεύθυνση και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίας 

 

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ/ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00