Ασφάλεια σε Εργοτάξια

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και  όλες οι κατηγορίες εργαζόμενων  για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας στην εργασία αλλά και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν για την τεράστια σημασία που έχει η ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
• Επικίνδυνα φορτία
• Βιολογικοί κίνδυνοι στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
• Μέτρα προστασίας και πρόληψης
• Ασφάλεια εργοταξίων
• Προστασία από πτώσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας σε εργοτάξια
  • Συντονιστές Ασφαλείας-Τεχνικούς Ασφαλείας τεχνικών έργων
  • Εργοταξιάρχες-εργοδηγούς τεχνικών έργων
  • Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
  • Εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στα εργοτάξια
  • Επιμετρητές Ποσοτήτων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00